д-р Елизария Рускова – Театър и литература

д-р Елизария Рускова

Театър и литература

Биография

Д-р Елизария Рускова е завършила театрознание и кинознание в Карлов университет, Прага. Дисертационният й труд разглежда рецепцията на скандинавската драматургия в България (1884-1944). Преподава скандинавска драматургия и кино на бакалаври и магистри в Катедрата по германистика и скандинавистика в Софийския университет „Свети Климент Охридски”. Научните й занимания са в областта на рецепцията на скандинавската драма в България, на компаративистични анализи на европейската и българската ранномодерна драма, на теоретични изследвания върху българската модерна драма, както и изследвания върху българската театрална периодика. Освен в България, нейни статии са публикувани във Франция, Словакия, Полша и Украйна.

Translate »