Театър и литература

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Театър и литература

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 6 семестъра, 6 модула

ОБЩ ХОРАРИУМ: 180 часа

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 2 часа седмично

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 14

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: доц. д-р Елка Трайкова

                              доц. д-р Радостин Русев

                              доц. Юрий Дачев

                              д-р Елизария Рускова

––––––––––––––––––––––––––––––-

 

  Анотация:

Теоретична специализираща  дисциплина.

 

Подготовка: запознаване с мястото на театъра в културата на дадена епоха, със специфичните взаимоотношения ,,театър-зрител” в различни периоди от историята на театъра, с мястото на човека на изкуството в променящите се обществени йерархии, с образа на театралното изкуство и на хората на театъра в други изкуства: литература, кино, телевизия и др.

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани: асоциативната способност на обучаващите се при разнопосочни провокации да възприемат конкретния театрален факт в по-мащабен културен контекст.

 

Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията:

  • тестове и писмени работи;
  • дискусии по предложени от студентите теми и факти от историческия и съвременния театрален живот;
  • импровизации по избрана от студентите тема, предполагаща съчетаване на придобитите знания и свобода на асоциациите.

 

Процедури за оценяване на постиженията на студента:

  • семестриални колоквиуми;
  • годишни изпити.
Translate »