Театрален мениджмънт и продуцентство

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

 ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Театрален мениджмънт и продуцентство

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: Свободно избираема дисциплина

ОБЩ ХОРАРИУМ: 90 часа

аудиторна заетост: лекции – 60 часа, упражнения – 20 часа, извън аудиторна заетост – 10 часа посещения в театри

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 4

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: ст. преп. Митко Тодоров

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ст. преп. Митко Тодоров

–––––––––––––––––––––––––––––––-

 

АНОТАЦИЯ:

Дисциплината Театрален мениджмънт и продуцентство“ обхваща целият цикъл на мениджмънта и продуцентската дейност – от формулиране на мисията, акумулирането на идеи и цели, съставянето на успешен екип , изготвянето на проект, производството и достигането до успешна пазарна реализация на сценичния продукт във високо конкурентна динамично променяща се среда. Фокусиран е върху задълженията и отговорности при мениджмънта и продуцирането на проект, трупа, театър /културна институция/, културно събитие /фестивал / от регионален, национален и международен мащаб. Придобива се практически опит за това как се организира и ръководи производството на постановки на театър /драматичен, куклен, оперен и др./ или трупа и/или тяхното успешно разпространение.

Лекциите са съобразени с основните изисквания на Европейския съюз и българското законодателство в областта на управлението, контрола, финансирането, авторските права, безопасните условия на труд и други нормативни актове, свързани с мениджмънта и продуцирането в областта на сценичните изкуства. Материалът е обвързан с практиката на българските сценични изкуства. Същевременно се поднася и богата информация за европейските и американските културни модели и практики.

Извънаудиторната заетост има за цел придобитите теоретични знания да бъдат проверени и осмислени в практическата среда на културен институт или организация.

 

ОСНОВНА ЦЕЛ: Обучаващите се да получат теоритични познания по основите на мениджмънта и театралното продуцентство в българския театър.

Да се представят базисни принципи и технологии при създаването на цялостен творчески продукт като се проследи практическото му реализиране в една културна организация(институт) в сценичните изкуства.

ОСНОВНА ТЕМА: Мениджмънта в процеса на създаване и продуциране на театрален продукт и участието на актьора в него.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1.Върбанова,       Л., Спонсорство и дарителство в изкуствата, УИ -„Стопанство“, С., 1997.

2.Попйорданов, И. Чолаков, Г. Професия продуцент; С., 1993

3.Дракър, П. Мениджмънт-предизвикателствата през XXI век, С., 2000

4.Дракър, П. Управление на организациите с идеална цел. С., 1997

5.Дракър, П. Мениджмънт на бъдещето. Варна., 1997

6.Върбанова,       Л. Томова, Б. Пазарът на сценични изкуства – В: Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера. С., 2000

7.Върбанова, Л. Управление в изкуствата. С., 1998

8.Томова, Б. Изкуство и пазар. С., 2003

9.Саракинов, Г. Авторското право и сродните му права в България. С., 1995

10.Костова, С., Петров, И. Продаване и управление на продажбите. С., изд. Тракия

11.Люис, Г. Печелившото ценообразуване. С., 2003, изд. Кабри

15. Фридман, Д.Д. Теория на цените. С., 1993, изд. Хр. Ботев

16. Върбанова, Томова, Пазарът на сценичните изкуства в

„Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера“ ред. Делчева, УИ Стопанство, С„ 2000.

17.Котлър, Ф., А. Андреасен. „Стратегически маркетинг за нестопанските организации“. С.,“Класика и стил“, 2005

18. Котлър,          Ф.,3а маркетинга. Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. . С.,“Класика и стил“, 2000

Translate »