Съвременни театрални концепти

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Съвременни театрални концепти

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 1 семестър

ОБЩ ХОРАРИУМ: 30 часа

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 2 часа седмично

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ:  2

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: доц. д-р Валерий Пърликов

ПРЕПОДАВАТЕЛ: доц. д-р Валерий Пърликов

–––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Анотация:

Курсът се провежда със студенти в края на цикъла им на обучение и има за задача да провокира мислене за съвременния театър като за територия на проверка на иновационни идеи за функционирането на технологиите за общуване в социалните общности. За курса, театрално  в общуването (игровия акт), провеждано през лицедея, е „нещото”, което се показва, самопредставящо се, чиито игрови блясък е само привидност, зад която нагледното „се преструва”, че в съкровеността си е идентичност. Същото това ситуационно явяване, има гносеологичен патос единствено в рамките на квазиреалността, образувана имплицитно в конкретната среща, без препратка към „обективна” действителност. Поради това, програмата е систематизирана през елементите на презентативност в съвременните тенденции да се преодолее катарзистичното разбиране за функционирането на театралното зрелище. Технологията на провеждане на курса включва интерактивност, видеопрезентации и извънаудиторни задания (за овладяване на терминология през теоретични материали, анализ и ревюта на театрални форми, самостоятелни изследвания и пр.).

 

Курсът акцентира върху:

  1. „Превъплатеният” актьор на Станиславски
  2. „Отчужденият” актьор на Брехт
  3. „Актьорът-дибук” на Кантор
  4. „Оголеният” актьор на Гротовски
  5. „Интуитивният” актьор на Брук
  6. „Пърформарът” на Шехнер
    1. Аформативен театър
    2. Харизматичен театър

 

 

Translate »