Съвременни танцови техники

У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Съвременни танцови техники

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 6 семестъра

ОБЩ ХОРАРИУМ: 180 часа

Аудиторна заетост: 2 часа седмично

ФОРМА НА КОНТРОЛ: Семестриален и годишен изпит

ОБЩ ОБЕМ НА КРЕДИТИ: 12

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: ст. преп. Мария Велева

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ст. преп. Мария Велева

–––––––––––––––––––––––––––––––-

 

АНОТАЦИЯ:

Основна специализираща художествена дисциплина.

 

Подготовка: практическо овладяване на техниката на класическия и модерен танц, както и на джаз танца; развива импровизационните способности на базата на постигнатите умения. Усъвършенстване на двигетелните способности и умения за изразяване чрез движение.

 

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

  • практическо владеене на класическия танцов екзерсис;
  • практическо владеене на модерни танцови стилове с повишена сложност;
  • способност да се построяват хореографски етюди по зададена тема.
  • индивидуални и ансамблови занятия и демонстрации;
  • хореографски демонстрации върху музикално произведение и драматургичен материал.
 
Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията

 

Процедури за поставяне на оценка:

  • практическо демонстриране на двигетелни способности в танц и драматичен етюд;
  • индивидуална реактивност при възложена задача.
Translate »