Сценография, грим, костюми

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Сценография, грим, костюми

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 2 семестъра

ОБЩ ХОРАРИУМ: 60 часа

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 2 часа седмично

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 4

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: проф. д-р Мария Блажева

ПРЕПОДАВАТЕЛ: проф. д-р Мария Блажева

–––––––––––––––––––––––––––––––-

 

I. АНОТАЦИЯ

Обучението по дисциплина „Сценография, грим, костюми”, включва изучаване на презентативните костюми и влиянието на различни стилове и икономико-политически реалности върху театралният костюм от различни исторически периоди. Запознавайки студентите с утвърдени образци в исторически план на костюма (създатели на модни костюми, производители на тъкани и аксесоари) и архитектурата. Зрителното възприятие води до нагледно осъзнаване като хармонично, ритмично или пластично.

 

 

Специализираща  дисциплина.

 

                Подготовка: ролята на сценографското оформление в спектакъла. Навици на активно отношение към материалната среда на сцената.

 

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани: степен на овладяване на изучавания в течение на курса материал.

 

Форма, в която ще бъдат провеждани занятията: лекции, илюстрирани със снимки и репродукции, посещение и разглеждане на театрални сцени и тяхното оборудване, дискусии върху визуалната страна от гледани спектакли.

 

Форма за поставяне на оценка върху постиженията на студента: развиване тема от изучавания материал. Определяне принадлежността към определен стил и епоха на показани снимки и репродукции и под формата на тестове.

 

Процедури за оценяване:

 

  • Семестриални колоквиуми;
  • Годишни изпити.
Translate »