Сценичен бой. Фехтовка

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Сценичен бой. Фехтовка

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: Три семестъра

ОБЩ ХОРАРИУМ: 90 часа

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 2 часа седмично

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 5 кредита

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: ст. преп. Михаил Бойков

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ст. преп. Михаил Бойков

–––––––––––––––––––––––––––––––-

 

АНОТАЦИЯ:

  

Практическа  специализираща  дисциплина.

Подготовка: усвояване на богат арсенал от фехтовални умения, които позволяват обогатяването на гамата от изразни средства, с които се борави на сцената.

 

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

  • степен на владеене на фехтовалните техники;
  • удачност на постигането им в специфични сценични задачи;
  • оригиналност на интерпретацията при изпълнение на фехтовалните техники.

Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията:

  • представяне на сценични боеве в избрани и подготвени от самите студенти драматургични откъси.

 

     Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студента:

  • оценката е текуща през семестрите ;
  • изпит пред публика за учебната година.
Translate »