Работа с логопед

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА:  Работа с логопед

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 6 модула

*Забележка:Поради спецификата на дисциплината,която по своята същност е терапевтична, броят на модулите не е еднакъв за всички студенти и зависи от вида и степента на нарушението.

ОБЩ ХОРАРИУМ: 15 академични часа на модул

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 135 часа

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 5

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: преп. Илиана Измирлиева

ПРЕПОДАВАТЕЛ: преп. Илиана Измирлиева

–––––––––––––––––––––––––––––––-

 

АНОТАЦИЯ:

Говорна терапия за преодоляване специфичните нарушения в учленяването на звуковете  и темпа на речта.Придобиване на умения за качествено генериране на звуковете  и постигане на правилна артикулация в съответствие с фонетичните норми на българския език. 

 

  

Подготовка: преодоляване дефектите в говора, постигане добра артикулация на звуците и думите.

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

  • степен на преодоляване на дефектите в говора;
  • постигане на ясна артикулация на звуци, срички и думи.

Форми, в които ще бъдат демонстрирани:

  • индивидуални и групови изпълнения пред публика в участието си по драматическо изкуство.

Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студента: оценява се цялостната работа през учебната година  чрез постигнатата гласово-говорна сръчност в  разработената роля.

Translate »