Работа на актьора с микрофон и камера за телевизия и кино

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Работа на актьора с микрофон и камера за телевизия и кино

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ:  1 семестър

ОБЩ ХОРАРИУМ: 45 часа

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 3

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: ст. преп. Митко Тодоров

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ст. преп. Митко Тодоров

–––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Анотация:

Специализираща  дисциплина.

Подготовка: запознаване с начините на реализиране на звука (запис и възпроизвеждане на говор) чрез съвременните аудио и аудиовизуални системи .

 

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

  • умение за поведенческо присъствие пред камера;
  • оценка на творческа ситуация и взаимоотношения при работа в екип.

 

Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията: в семинарен дух, чрез беседа със студентите, при тяхно активно участие се извеждат аспектите на актьорското изкуство пред камерата.

 

Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студента:

  • текуща семестриална оценка;
  • годишен практически изпит.
Translate »