Психология на личността и психотренинг

                   У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Психология на личността и психотренинг

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 6 модула по 30 часа на семестър

ОБЩ ХОРАРИУМ: 180 часа

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 2 часа седмично

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 12

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: ст. преп. Цветелина Господинова

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ст. преп. Цветелина Господинова 

–––––––––––––––––––––––––––––––-

 

АНОТАЦИЯ:

Психология на личността и психотренинг е избираема общообразователна дисциплина с практическа насоченост. В курсът се разглеждат теории за човешкото развитие и развитие на ролите, през метода на Психодрамата и Психоанализата. Посредством практическите занимания студентите придобиват умения за собствен анализ и анализ на сцени от различен контекст. Имат разбиране за груповите процеси, междуличностните отношения, за психологическите, психо-социалните, социо-културните ролите.

 

Основна общообразователна  дисциплина.

 

Подготовка: съвременни течения и тенденции в модерната психология. Теория за интерпретация на сънищата. Изграждане на личността, постигане на автономност и на социално-психологически умения за творческа работа в екип.

 

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

  • познания в областта на психологията, които подпомагат актьора в неговата работа;
  • студентите трябва да показват себепознание и себедиференциране на личните преживявания, подсъзнателни импулси, актуални потребности и проблеми.

 

Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията:

  • писмени материали и дискусии върху съвременни течения и тенденции в съвременната психология;
  • групово и индивидуално анализиране на преживяванията;
  • създаване и катализиране на групов процес, в който индивидът е максимално автономен и същевременно способен на партньорство.

 

Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студента:

  • есе – опит за психологически анализ на избран от студента театрален образ;
  • преподаващите изготвят оценка за всеки студент произтичаща от участието му в групата;
  •  експериментално- психологична оценка със самооценъчни въпросници.

 

 

 

Translate »