Психология на личността и психотренинг

                  

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Психология и психотренинг за актьори

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 6 модула по 30 часа на семестър

ОБЩ ХОРАРИУМ: 180 часа

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: д-р Пламен Димитров, Анелия Николова

 

АНОТАЦИЯ:

Психология и психотренинг за актьори е основна общообразователна дисциплина с практическа насоченост. В курса се разглеждат теории за емоциите, мотивацията, личността, човешкото поведение и психосоциално развитие, динамиката на социалните взаимодействия, роли и практики.

Чрез методите на групово-динамичния психотренинг, интерактивно-процесуалния ролеви анализ, екзистенциално-психодинамичната психодрама, социодрамата и социометрията в практическите занимания студентите придобиват и упражняват приложими в професионалното им развитие умения за собствен анализ, включено наблюдение и опосредстване на процеси, практики и сцени от различен контекст.

Програмата съдейства за формиране на дълбинно и автентично разбиране за груповите и междуличностните отношения, за динамиката на интрапсихичните, психосоциалните и социокултурните процеси, роли и практики. Изследва се специфичната връзка между психологията и драматичното изкуство.

Подготовка: Съвременни концепции, течения, тенденции и научно-приложни постижения в модерната психология. Екзистенциално-психодинамичен подход към артистичните социални практики. Теория за емоционалната интелигентност и емпатичното общуване, интерпретация на биографичната транспектива, сънища и креативност.

Изграждане и самоутвърждаване на личността; постигане на спонтанност, автентичност и автономност, и усъвършенстване на социалнопсихологически умения за творческа работа в екип.

  

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

 • Познания и компетенции в областта на психологията и психодрамата, които подпомагат актьора в неговата творческа работа, личностна и професионална реализация;
 • Студентите работят за задълбочаване на себепознанието и автентичната артикулация в работата си на собствените преживявания, подсъзнателни импулси, актуални потребности и вътрешни конфликти и предизвикателства.
 • Идентифицират се и се обогатяват интрапсихичните и поведенчески компоненти на индивидуалния стил и културата на социално въздействие върху околните – партньори и публика.

Форма, в която ще бъдат демонстрирани напредъка и постиженията на студентите:

 • писмени материали и дискусии върху съвременни концептуални модели, течения и тенденции в съвременната психология;
 • групово и индивидуално анализиране на преживяванията, поведението и взаимодействията в междуличностен, вътрешногрупов и междугрупов план;
 • създаване и катализиране на групово-динамични процеси и отношения, в които индивидът е максимално автентичен, автономен и същевременно способен на ефективно и емпатично партньорство.

Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студента:

 • есе – опит за психологически анализ на избран театрален образ;
 • преподавателите осъществяват видеоанализ и изготвят оценка с обратна връзка и насоки за всеки студент произтичаща от участието му в групата;
 •  експериментално- психологична оценка със самооценъчни въпросници, личностни тестове и интерактивно-процесуална диагностика чрез сюжетно-ролеви игри, симулации и социодраматични експерименти.
 • преглед на личния учебен дневник на студента

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА – СЕМЕСТЪР I

( 24 октомври 2020 – 23 януари 2021 год.):

Програмата на първия семестър се осъществява ежеседмично с лекции и практически упражнения, обединени в 10 сесии по 3 учебни часа  (Общо: 30 учебни часа) със следните тематични акценти:

Сесия 1: Събота, 24 октомри 2020 г., 3 учебни часа: Емоции

 • Формиране на учебната група и опознаване на участниците в нея.
 • Съвместен преглед на програмата за деня, състоянието на групата и ангажиране с включващи практически упражнения за навлизане в тематиката и процеса на тренинг взаимодействие.
 • Концептуална ориентация в психологическите теории и методи за изследване на емоциите, емоционалната експресивност и компетентност. Тревожност, емпатия, спонтанност и емоционална автентичност.
 • Групово-динамичен тренинг на чувствителността, емпатията и спонтанността.
 • Автодиагностика на тревожността и емоционалната интелигентност.
 • Споделяне, видеоанализ и групова рефлексия върху опита в сесията.
 • Задачи за самостоятелна работа. Свободен диалог с водещите.

Сесия 2: Събота, 31 октомри 2020 г., 3 учебни часа: Мотивация

 • Съвместен преглед на програмата за деня, състоянието на групата и ангажиране с включващи практически упражнения за навлизане в тематиката и процеса на тренинг взаимодействие.
 • Концептуална ориентация в психологическите теории и методи за изследване на човешката мотивация. Инстинкти, потребности, стремежи, несъзнавани мотивационни конфликти. Мотивационно интервюиране.
 • Психодраматична работа с мотивационните аспекти на ролевата динамика в психодраматичните сцени.
 • Автодиагностика на личния мотивационен профил.
 • Споделяне, видеоанализ и групова рефлексия върху опита в сесията.
 • Задачи за самостоятелна работа. Тематични и лични консултации с водещите.

Сесия 3: Събота, 7 ноември 2020 г., 3 учебни часа: Личност

 • Съвместен преглед на програмата за деня, състоянието на групата и ангажиране с включващи практически упражнения за навлизане в тематиката и процеса на тренинг взаимодействие.
 • Концептуална ориентация в психологическите теории и методи за изследване на личността. Личностни черти. Личностна типология. Психологическо профилиране на публичния образ. Персона, роля и характер.
 • Социометрия на индивидуалните различия и личните жизнени стилове.
 • Автодиагностика на личния жизнен стил и основните 5 личностни черти.
 • Споделяне, видеоанализ и групова рефлексия върху опита в сесията.
 • Задачи за самостоятелна работа. Тематични и лични консултации с водещите.

Сесия 4: Събота, 14 ноември 2020 г., 3 учебни часа: Поведение

 • Съвместен преглед на програмата за деня, състоянието на групата и ангажиране с включващи практически упражнения за навлизане в тематиката и процеса на тренинг взаимодействие.
 • Концептуална ориентация в психологическите теории и методи за изследване на човешкото поведение. Структура и динамика на социалното поведение. Процеси на социално учене и изменение на поведенческите модели. Спонтанно, компулсивно и ригидно поведение.
 • Социодраматична симулация за изследване на динамиката на поведението в групов контекст.
 • Автодиагностика – Аз като „агент на промяната“ на поведението си/ви.
 • Споделяне, видеоанализ и групова рефлексия върху опита в сесията.
 • Задачи за самостоятелна работа. Тематични и лични консултации с водещите.

Сесия 5: Събота, 21 ноември 2020 г., 3 учебни часа: Психосоциално развитие

 • Съвместен преглед на програмата за деня, състоянието на групата и ангажиране с включващи практически упражнения за навлизане в тематиката и процеса на тренинг взаимодействие.
 • Концептуална ориентация в психологическите теории и методи за изследване на психосоциално развитие на човека. Етапи и кризи в индивидуалното развитие. Възрасти, сезони и превратности в живота на мъжете и жените. Екзистенциална психодрама и биографична транспектива на жизнения път и ролите в живота.
 • Психодраматично изследване на основните жизнени кризи и екзистенциални дилеми в човешкото битие и в култура.
 • Автодиагностика на жизнените сценарии.
 • Споделяне, видеоанализ и групова рефлексия върху опита в сесията.
 • Задачи за самостоятелна работа. Тематични и лични консултации с водещите.

Сесия 6: Събота, 28 ноември 2020 г., 3 учебни часа: Междуличностни отновения и групова динамика

 • Съвместен преглед на програмата за деня, състоянието на групата и ангажиране с включващи практически упражнения за навлизане в тематиката и процеса на тренинг взаимодействие.
 • Концептуална ориентация в психологическите теории и методи за изследване на динамиката на социалните взаимодействия. Групова динамика, междуличностни отношения. Социална компетентност. Ролева пластичност. Транзакционен анализ.
 • Групово-динамичен тренинг на уменията за междуличностно взаимодействие. Изслушване, Реагиране, Споделяне, Обратна връзка. Рефлексия. Емпатията и спонтанността в човешката комуникация и изкуството.
 • Автодиагностика на комуникативния репертоар.
 • Споделяне, видеоанализ и групова рефлексия върху опита в сесията.
 • Задачи за самостоятелна работа. Тематични и лични консултации с водещите.

Сесия 7: Събота, 5 декември 2020 г., 3 учебни часа: Креативност и спонтанност

 • Съвместен преглед на програмата за деня, състоянието на групата и ангажиране с включващи практически упражнения за навлизане в тематиката и процеса на тренинг взаимодействие.
 • Концептуална ориентация в психологическите теории и методи за изследване на креативността и артистичните социални практики. Профил на креативната личност. Индивидуално и групово творчество. Импровизация.
 • Арт терапията и аз – Групово-динамичен преживелищен преглед на възможностите и въздействието на артистичните практики. Импровизационен театър.
 • Диагностика на креативността и вътрешния монолог на актьора.
 • Споделяне, видеоанализ и групова рефлексия върху опита в сесията.
 • Задачи за самостоятелна работа. Тематични и лични консултации с водещите.

Сесия 8: Събота, 12 декември 2020 г., 3 учебни часа: Интелигентност

 • Съвместен преглед на програмата за деня, състоянието на групата и ангажиране с включващи практически упражнения за навлизане в тематиката и процеса на тренинг взаимодействие.
 • Концептуална ориентация в психологическите теории и методи за изследване на мисленето и интелигентността. Видове интелигентност. Дисфунционално, критично и системно мислене в живота и изкуството. Вземане на решения и решаване на проблеми.
 • Групово-динамична лаборатория за сюжетно-ролеви игри за групово решаване на проблеми.
 • Автодиагностика на индивидуалната и групова интелигентност.
 • Споделяне, видеоанализ и групова рефлексия върху опита в сесията. Задачи за самостоятелна работа. Тематични и лични консултации с водещите.

Сесия 9: Събота, 19 декември или 16 януари 2021 г., 3 учебни часа: Социални роли и психодрама

 • Съвместен преглед на програмата за деня, състоянието на групата и ангажиране с включващи практически упражнения за навлизане в тематиката и процеса на тренинг взаимодействие.
 • Концептуална ориентация в психологическите теории и методи за изследване на социалните роли и практики. Катарзис и прозрение. Енкоунтър и драматични отношения.
 • Психодраматичен практикум – Психодрама, социодрама, социометрия, драматерапия. Монодрама, плейбек-театър и други действени методи в груповата психотерапия.
 • Споделяне, видеоанализ и групова рефлексия върху опита в сесията.
 • Задачи за самостоятелна работа. Тематични и лични консултации с водещите.

Сесия 10: Събота, 16 или 23 януари 2021 г., 3 учебни часа: Интеграция на опита

 • Съвместен преглед на програмата за деня, състоянието на групата и ангажиране с включващи практически упражнения за навлизане в тематиката и процеса на тренинг взаимодействие.
 • Концептуална интеграция на съдържанието на курса и знанията на участниците в него и психодраматичен практикум – Лични проекти на участниците. Споделяне, видеоанализ и групова рефлексия върху опита в сесията. Въпроси за подговка за изпитната сесия.

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

Блатнър, А. (2014) Драматизирайки Аза. София, Фондация „Кентавър Арт“.

Дако, П. (2001) Психология и вътрешна свобода. София, Колибри.

Изард, К. (2017) Психология на емоциите. София, Здраве и щастие.

Картър, Ф.(2020) Психометрични и IQ тестове. София, LOCUS.

Качопо, Д., Фрибър,Л. (2015) Откриване на психологията. София, Изток-Запад

Кипър, Д. (2013) Теория и практика на психодрамата. София, Дамян Яков.

Ман, С. (2017) Психологията на практика. София, Книгомания.

Морено, Дж. (1994) Основи на психодрамата, София, Отворено общество.

Фройд, З. (2013) Лекции за въведение в психоанализата, София, Колибри

Фройд, З. (2014) Психология на несъзнаваното. София, Колибри.

Хемингс, Д. (2019) Как работи психологията. София, Книгомания.

Холмс, П. (2018) Вътрешният свят и неговото представяне, София, Критика и хуманизъм.

Хорни, К. (1998) Самоанализ. София, Евразия.

Ялом, Ъ. (2016) Лъжи на дивана. София, Колибри

Ялом, Ъ. (2018) Екзистенциална психотерапия. София, Колибри.

Клименко, Ю. (1994) Театр как практическая психология. Москва, Альманах.

Boal, A. (2002) Games for Actors and Non-Actors. N.Y., Routledge.

Diggles, D. (2004) Improv for Actors. N.Y., Allworth press.

Grainger, R. (2014) Theatre and Encounter: The Psychology of the Dramatic Relationship. N.Y., Trafford.

Page, K. (2019) Psychology for Actors. N.Y.,Routledge.

Roznowski, R. (2013) Inner Monologue in Acting. N.Y., Palgrave & McMillan.

VanGundy, A. (2005) 101 Activities for Teaching Creativity and Problem Solving. San Francisco, John Wiley & Sons.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП:

д-р Пламен Л. Димитров, RODC е регистриран психолог, екзистенциален терапевт и международен консултант по екипно и организационно развитие с 37-годишен професионален стаж, използващ в практиката си методите на груповата динамика, интерактивно-процесуалната анализа, психодрамата, социодрамата, социометрията и груповата психотерапия. Лицензиран представител за България и региона на Югоизточна Европа на водещата световна корпорация за психологическа и психосоциална помощ ComPsych, Inc. International. Основател и управляващ партньор на Международната професионална мрежа на частнопрактикуващите психолози – PsyNet. Вице-президент и Президент на Дружеството на психолозите в Република България (1995-2001-2019). Гостуващ професор по групови отношения и развитие на организациите и общностите, Университет на Вермонт, САЩ от 1996 г.

Анелия Николова е завършила журналистика и кинорежисура в НБУ в периода 1994-2007г. Дипломният й документален филм „When Nietzsche weptbehind scene” е включен в оригиналния диск на филма. Работата й по филма й дава идея да преведе книгата „Когато Ницше плака”, с което представя авторът й за българския читател – световноизвестния психотерапевт, съосновател на груповата психотерапия Ървин Ялом. В последствие тя превежда още 2 негови книги, докато работи като литературен критик в издателство „Колибри”. Години по-късно работи системно с професионалната общност на психолозите и психотерапевтите като представител на издателство „Изток-Запад” в раздел психология и психотерапия. Осъществява съвместни проекти с водещи психолози и психотерапевти в сферта на образованието, здравеопазването, бизнеса и изкуството. Последните  3 години е също медицински журналист в професионално-ориентираните платформи за лекари Здравен навигатор и Медикъл нюз. Играла е в редица американски филми с имена като Уесли Снайпс, Гари Даниелс, Стивън Сегал и др. Играе главна роля в Сатиричен театър в постановка на Рада Абрашева по текст на Иван Кулеков „Косата няма значение” в партньорство с Николай Урумов. Има над 17 години телевизионен опит като ко-водещ, репортер и редактор. 

За контакти с преподавателския екип: Тел.: +359888429730 Е-поща:  pldimitrov@hotmail.com

Translate »