Основи на сценично движение

 

У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Основи на сценично движение

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 6 семестъра

ОБЩ ХОРАРИУМ: 180 часа

Аудиторна заетост: 2 часа седмично

ФОРМА НА КОНТРОЛ: Семестриален и годишен изпит

ОБЩ ОБЕМ НА КРЕДИТИ: 12

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: ст. преп. Марион Дърова

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ст. преп. Марион Дърова

–––––––––––––––––––––––––––––––-

 

АНОТАЦИЯ:

Дисциплината „Основи на сценично движение“ е създадена с оглед потребността на актьора от движенческа култура и физическа подготовка, които да го подготвят да се адаптира към различна сценична среда, да партнира с други изпълнители и предметна обстановка и да изработи импровизационни умения, които са от първостепенно значение в задачите му като актьор и изпълнител.

Обучението включва работа в две посоки. Първата е създаване на умения за работа със собственото тяло. Втората е създаване на умения за работа с външната среда- други тела, предмети, движения по земя.

 

I-ви КУРС: ОСНОВНА ЦЕЛ: Запознаване със сценичното пространство, сценичното движение и техните специфики.

1-ви СЕМЕСТЪР: 

ОСНОВНА ТЕМА: Какво е сценично движение.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Ориентация в сценичното пространство.

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Предметът Основи на сценичното движение е базиран изцяло на практически задачи.

 

ИЗПИТ: Открит урок.

 

2-ри СЕМЕСТЪР:

ОСНОВНА ТЕМА: Телата в сценичното пространство.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Придобиване на умения за интеракция с други тела.

 

ИЗПИТ: Открит урок.

 

II-ри КУРС: ОСНОВНА ЦЕЛ: Движение по земя.

 

3-ти СЕМЕСТЪР:

ОСНОВНА ТЕМА: Движение на/до четири опорни точни.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Създаване на умения за движение по земя.

 

ИЗПИТ: Открит урок.

 

4-ти СЕМЕСТЪР:

ОСНОВНА ТЕМА: Оптимално използване на сценичната среда.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Утвърждаване на уменията за работа със земя и комбинирането им в работата с обекти за разширяване на възможностите за движение.

 

ИЗПИТ: Открит урок.

 

III-ти КУРС: ОСНОВНА ЦЕЛ: Качества и принципи на движението.

 

5-ти СЕМЕСТЪР:

ОСНОВНА ТЕМА: Физическите закони в полза на движението.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Създаване на умения за различни качества на движение.

 

ИЗПИТ: Открит урок.

 

6-ти СЕМЕСТЪР:

ОСНОВНА ТЕМА: Свобода на движението в сценичното пространство.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Затвърждаване на уменията и използването им в конкретна посока.

 

ИЗПИТ: Презентация на движения в хореография.

Translate »