Основи на бойните изкуства

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Основи на бойните изкуства
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър
ОБЩ ХОРАРИУМ: 180 часа.
АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 2 часа седмично
ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит
ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 12
АВТОР НА ПРОГРАМАТА: ст. преп. Кристиан Гайдаров.
ПРЕПОДАВАТЕЛ: ст. преп. Кристиан Гайдаров.

–––––––––––––––––––––––––––––––-

 

АНОТАЦИЯ:

Курсът „Основи на бойните изкуства“ се провежда в трите години на обучение по тридесет часа на семестър. Той занимава студентите с основните понятия и дава практически умения характерни за така наречените „вътрешни школи“ в бойните изкуства. Дълбокото и практически насочено разбиране за функционирането на тялото, за зараждането и осъществяването на движението, за механизма на реакцията на живият човек на променящата се околна действителност, въобще за връзката между мисловната и физическата страна на човека развито в източните школи, дават на студентите базови умения, подпомагащи работата им във всички останали практически дисциплини. Способностите постигнати от студентите са на основно, психофизиологично ниво, независимо от всякакви културни, естетически или свързани със сценичната практика критерии. Те се отнасят до физиологията, до устройството на „инструмента“ на актьора и са абсолютно универсални. В това се състои и тяхната ценност. Те се отнасят до движението въобще. С тях се ходи, танцува, пее, говори и т. н.

 

ОСНОВНИ ТЕМИ:

Релаксираното тяло. (Построяване на релаксирана стойка. Изясняване на взаимоотношенията и взаимодействията между твърдите и еластичните части на тялото, между приемащите и отдаващи енергия мускулно-ставни комплекси.)

Действащото тяло. (Осъзнаване и разработване на източниците на спонтанното движение.)

Упражнения за контакт.

Импровизация.

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Естествен поток на енергията.

Осъзнаване на естествените нагласи на тялото, на технологично (природно) установените механизми на движение. Придобиване на специфично самочувствие в пространството. Тренировка на уменията. Разработка на чувствителността на тялото.

 

Translate »