Музикално обучение. Вокал

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Музикално обучение. Вокал

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 6 семестъра

ОБЩ ХОРАРИУМ: 150 часа

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 2 часа седмично

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 12

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: ст. преп. Йосиф Герджиков

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ст. преп. Йосиф Герджиков

–––––––––––––––––––––––––––––––-

   

   АНОТАЦИЯ:

   Практическа специализираща  дисциплина.

Подготовка: вокална подготовка, насочена към разкриване на богата палитра от качества и нюанси на всеки глас, които са в състояние да обслужват всички типологични характеристики в театралните жанрове с широко присъствие на музикални елементи.

 

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

  • владеене на широка интонационна слухова сфера и развита музикална памет;
  • практикуване на различни вокални музикални стилистики;

 

Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията:

  • хорови изпълнения;
  • ансамблови изпълнения;
  • индивидуални изпълнения.

 

Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студента:

  • текуща семестриална оценка;
  • колоквиуми;
  • годишен изпит пред публика за учебната година.
Translate »