История на философията

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: История на философията

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:  Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ:  І

ОБЩ ХОРАРИУМ: 60 часа

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 2 часа седмично

ФОРМА НА КОНТРОЛ:  Изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ:  4

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: проф. д-р Спаска Зафирова

ПРЕПОДАВАТЕЛ: проф. д-р Спаска Зафирова

–––––––––––––––––––––––––––––––

 

АНОТАЦИЯ:

  

Теоретична общообразователна  дисциплина.

Подготовка: запознаване  на студентите с основните тенденции в развитието на мисленето и културата през вековете от човешката история.

 

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

  • способност за самостоятелен анализ и усет за вникване в проблема;
  • умение за индивидуална интерпретация на темите;
  • въображение и езикова култура на мисленето.

 

Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията:

  • индивидуален изпит;
  • дискусии, беседи и диалози по поставена тема провеждани в групи.

 

Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студента:

  • Семестриални колоквиуми;
  • Годишни изпити.
Translate »