Актьорско майсторство

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Актьорско майсторство

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

ВИД ДИСЦИПЛИНА: задължителна дисциплина

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 6 семестъра

ОБЩ ХОРАРИУМ: 900 часа

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ; лекции – 180 часа, упражнение – 650 часа, индивидуална занимания – 170 часа

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 42

Анотация:

Основна специализираща художествена дисциплина, обучението по която завършва с полагане на държавен изпит.

  Цел на програмата: да възпита актьори импулсивни и гъвкави, с будно творческо въображение, познаващи добре своя емоционален и сетивен потенциал; актьори, носещи активното начало в себе си, имащи необходимост да създават  действащ и жив театър; актьори с ярка индивидуалност, високи професионални умения и култура, самостоятелно мислене и в същото време с категорично съзнание за ансамбловия характер на театрълното изкуство.

Подготовка: провокиране на въображението и познаване на собствения емоционален и сетивен потенциал. Изява на индивидуалност, самостоятелно мислене и усет за импровизация. Изградено съзнание за ансамбловия характер на театралното изкуство. Навици за вграждане на усвоените професионални умения и култура в изгражданата от актьора роля.

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

 • творческа концентрация и въображение;
 • органично поведение;
 • необходимост и умение за действие и общуване в конкретна ситуация
 • изграждане на чувство за ансамбъл;
 • способност за създаване на индивидуален стил при изграждане на роля / характер, образи, модели и методи на мислене/;
 • умения за работа с режисьор при участие в постановка;
 • умения за анализ на драматургичен текст;
 • познаване на стилове на актьорска игра.

Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията:

 • индивидуални и колективни импровизации и етюди
 • драматургичен откъс;
 • роля в цялостен спектакъл.

  Процедури за оценяване – колоквиуми и годишни изпити /практически или устен/

Овладените актьорски умения се демонстрират практически пред публика  във формата на импровизации, етюди, участие в драматургичен откъс или цялостна роля в спектакъл.

 

Translate »