Актьорски тренинг

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Актьорски тренинг

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 6 семестъра

ОБЩ ХОРАРИУМ: 180 часа

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 2 часа седмично

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 18

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: ст. преп. Николина Харизанова

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ст. преп. Николина Харизанова

–––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Анотация:

Актьорския тренинг –  здължителна,  специализираща учебна дисциплина с практическа насоченост. Курсът е разделен в 6 модула  и носи 18 кредита .

Подготовка : Лаборатория на актьора: Изследване, освобождавне и овладяване  на физическият, сетивн и емоционално-психически  потенциал. Развива въображението,  фантазния свят и асоциативността. Стимулира действеното  мислене и способностите за импровизация. Поддържа в непрекъсната активност актьорската мисъл, емоционалност, психо- физика , рефлексия, концентрация , партньорство, органичност и автентичност. Задълбочава работата  върху детайла на сцената  – ситуация, обстоятелства, персонаж, взаимоотношения.   Разширява и обогатява палитрата на таланта.

Учебни резултати , които ще бъдат оценявани : концентрация , рефлексия,  работа в екип и партньорство, въображение , активност и действие на сцента,  умения за импровизация , будност, истинност, работа в детайл в поставената задача, върху персонаж, реквизит , костюм; създаване на атмосфера; интерпретация ; способност за себеанализ и себеразвитие.

Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията : Индивидуални и групови тренингови упражнения ; поставяне на задачи; етюди по зададена тема; импровизации; опити; игри

Процедура за поставяне на оценка: Семестриален колоквиум и годишен изпит.

Translate »