Фондация

Фондация "Любен Гройс"

Фондация „Л. Гройс” е създадена през 1996г. и е вписана в регистъра на Софийски Г.С. с решение от 07.05. 1996г.

Основната цел на фондацията е да участва в създаването и подпомага развитието на нови форми на театрално обучение; да съдейства при издаването на театрална книжнина; да поощрява изявени студенти и творци от различни театрални специалности; да организира прегледи, конкурси и изложби свързани със сценичното и филмовото изкуство.

 

За постигането на целите си, Фондацията развива следните дейности:

 1. Създаване на Колеж за обучение и квалификация на студенти в областта на драматичния и танцов театър, чийто цели са изграждането на богата театрална култура, ярка творческа театралност и същевременно с категорично съзнание за ансамбловия характер на театралното изкуство. За провеждането им привлича и осигурява преподавателски екип от изявени театрални педагози и творци.
 2. Провежда квалификационни професионални курсове в различни области на театралното и филмовото изкуство.
 3. Популяризира и финансира нетрадиционни форми на театрално обучение и реализация у нас и чужбина.
 4. Организира форми от национален и международен мащаб, засягащи проблемите на образованието в областта на изкуството.
 5. Популяризира творческата, изследователската и педагогическата дейност на режисьора Любен Гройс.
 6. Поощрява проекти и изяви на студенти и творци от различни театрални специалности, както и организирането на рекламна дейност за тяхното популяризиране.
 7. Съдейства за издаването на театрална книжнина, с приоритет на изследвания в областта на българския театър.
 8. Организира фестивали, конкурси, конференции и други изяви в областта на сценичното и филмово изкуство, като осъществява обмен на информация и опит.
 9. Подпомага изграждането и разпространението на наши чуждестранни спектакли и филми.
 10. Продукция и коопродукция на спектакли, концерти, изложби, създадени с цел нови форми на обучение на млади, изявени студенти и артисти.
 11. Учредява стипендии за изявени млади таланти на името на Любен Гройс.
 12. Финансира и подпомага изграждането на културни обекти и по-специално театрални сцени.

 

                           Фондация „Любен Гройс” се финансира чрез дарения от частни лица и участия в конкурси за подпомагане на културни проекти. Работим в тясно сътрудничество с Национален Център за Театър към Министерство на Културата, БАТ, СБФС, както и с международни организации като : ELIA, IETM, ARSEQ, UNIDRAM – Германия; Френско министерство на културата и др.

                                 Броят на заетите във фондацията лица е 13.

Банкова сметка

Фондация “Любен Гройс”
BIC: BPBIBGSF Код: BPBI7940
IBAN: BG23BPBI79401034481102
В евро: BG32BPBI79401434481101
Юробанк И Еф Джи България АД

Translate »