декември 17, 2021

Day

Театрален колеж „Любен Гройс” – София обявява конкурс за доцент: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност Сценична реч – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. За информация тел. 02 428 11 03, подаване на документи – ул. “Георг Вашингтон” 20, ет....
Read More

Department Contact Info

Bachelor Of Science in Business Administration

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

02 428 11 03
groys.college@gmail.com

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Department Contact Info

School Of Law

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Translate »