Театрален колеж „Любен Гройс“ обявява конкурс за доцент по „Сценична реч“

Театрален колеж „Любен Гройс” – София обявява конкурс за доцент: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност Сценична реч – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. За информация тел. 02 428 11 03, подаване на документи – ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2

Leave a Reply

Translate »