Студентско кредитиране

Студентско кредитиране

В изпълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) студентите от Театрален колеж „Любен Гройс“ имат възможност да получат банково кредитиране с осигурена държавна гаранция от следните банки:

 • „Банка ДСК“ ЕАД
 • „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД
 • „Алианц Банк България“ АД
 • „Юробанк България“ АД

Изискванията, на които трябва да отговарят студентите, за да получат кредит по ЗКСД

 • Да са български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.
 • Да не са навършили 35 години.
 • Да се обучават в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър".
 • Да нямат придобита същата образователно-квалификационна степен "бакалавър".
 • Да не са отстранени и да не са прекъснали обучението си.

За да получат кредит по ЗКСД студентите и докторантите трябва да подадат следните документи пред банката

 • Попълнено искане за студентски кредит.
 • Копие от документ за самоличност.
 • Документ, удостоверяващ качеството на студент с право да се запише за следващ семестър;
 • Декларация, че няма придобита същата образователно-квалификационна степен.
Translate »