На 13 декември 2020 г. доц.д-р Стефан Серезлиев беше избран за Ректор на Театрален Колеж „Любен Гройс“.

На 13 декември 2020 г. доц.д-р Стефан Серезлиев беше избран за Ректор на Театрален Колеж „Любен Гройс“.

Доц. д-р Стефан Серезлиев работи в сферата на професионалната практика и висшето образование по визуални изкуства; мениджмънт на организационни и персонални брандове в културните и креативните индустрии; графичен дизайн и визуални комуникации; творческия процес в интегрираните бранд и маркетингови комуникации (ПР, реклама, управление на събития, спонсорство и др.); визуална реторика и визуална семиотика повече от 25 години.

Завършва Националната художествена академия в София, Магистърска степен по специалност Графичен Дизайн и Плакат (1979-1985).

Докторската му дисертация, защитена в Катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, е върху мениджмънта на творческия процес в рекламата, интегрираните маркетингови комуникации и брандинга.

Участва в редица национални и международни конференции, изложби и проекти в сферата на културните и креативните индустрии; интеркултурните комуникации; мениджмънт на организационни брандове в сферата на културата и изкуствата; рекламата; връзките с обществеността (ПР); брандинга; дизайна; визуалната семиотика и реторика.

Ръководи теоретични и практически семинари, вътрешнофирмени обучения; консултира компании и комуникационни агенции в областите на мениджмънта и оптимизиране на творческия процес и стратегическото творческо планиране в различни области.

В последните години фокусът на академичните му изследвания и практико-приложни професионални проекти е върху създаването, изграждането и мениджмънта на организационни и персонални творчески брандове в различните изкуства и граничните им мултидисциплинарни области; връзката им с други брандове по общи проекти и др.

Специален интерес върху мениджмънта на образователните брандове – позициониране и създаване на бакалавърски и магистърски специалности и отделни дисциплини и курсове; оптимизиране на връзките им с различни заинтересовани страни; участия във форуми, посветени на общите иновативни подходи в образованието и бизнеса; откриване на мултидисциплинарни и интердисциплинарни пресечни точки в процеса на висшето, професионалното и средното образование и др.

*** *** ***

Почетна грамота за голям теоретико-практичен принос през 2011-2012 в областта на медиазнанието, комуникацията, връзките с обществеността и рекламата на Първите годишни награди на електронното научно списание за изследвания, анализи и критика „Медиите на 21 век” (newmedia21).

Член на международния редакционен съвет на електронното научно списание „Медиите на 21 век” (newmedia21) за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. – https://www.newmedia21.eu/

Член на УС на НПО „Център за креативни индустрии, медии, комуникации и информационни технологии“ (съосновател) – бранд и творчески консултант в различни български и международни проекти.

Член на Борда и съосновател на Институт по реторика и комуникации и член на редакционната колегия на електронното научно списание „Реторика и комуникации“ (http://rhetoric.bg/).

Член на международния редакционен съвет на електронното научно списание „Медии и комуникации на 21. Век“ – електронно и печатно научно издание за медии, журналистика, ПР, реклама и комуникации. http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/

Член на Съюза на Българските Художници.

Член на Съюза на Българските Журналисти (Член на Комисия за научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика).

Един от основателите на Българската Академична Асоциация по Комуникации (БААК) и неин председател 2011-2013 (заместник-председател от април 2013); член на журита и конкурси в областите на брандинга, дизайна, комуникациите, PR и рекламата.

Член на Борда на Фондация “Сошъл Фючър” (съосновател) с каузата „JAMBA – Кариера за всички“. Творческа стратегия за кампанията „Равенството значи повече“ за промяна на нагласите към хората с увреждания.

Член на Борда на Superbrands Bulgaria 2012-2013, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020.

Член на международното жури за предварителна селекция на конкурса за постери на социална тематика “A home for everyone – place to live, not to sleep” (Paris, France – 2013).

Член на European Advertising Academy & American Academy of Advertising.

Член на Ico-D (International Council of Design).

„Светът, в който живеем:все по-сложен, може би по-интересен, но и без съмнение неимоверно по-драматичен с всекидневните си предизвикателства към всеки от нас, към близките ни, към различните професионални общности, към образованието, към обществото като цяло…

Прекосяваме тежък период, който изостря докрай нашата чувствителност, защото е свързан с широк диапазон от запазването на наши базисни ценности, като здравето и живота ни; период, който ни създава неимоверни трудности при осъществяването на различни професионални и учебни задължения, творчески планове и надежди; период, който обвива в мъгла всяка една наша перспектива в бъдеще време…

В този смисъл: нищо не трябва да ни спира да продължаваме заедно към покоряването на различните тактически и стратегически цели, така, както са заложени в мисията и визията на Театралният колеж „Любен Гройс“ от самото му създаване.

Театралният колеж „Любен Гройс“ е зареден с онази мощна творческа енергия, която  разкрива пред него уникални перспективи за модерното му развитие в широк образователен и професионален регистър“.  

На добър час Доц. д-р Стефан Серезлиев!

Leave a Reply

Translate »