Ателие

„АТЕЛИЕ ЗА СЦЕНИЧНИ СТРАТЕГИИ“ – ЛАБОРАТОТРИЯ НА АКТЬОРА“

Ателие за сценични стратегии в ТК „Л. Гройс“ (създадено през 2010 г.) е част от „Лаборатория на актьора“ и представлява изследователска територия за разработки в областта на актьорското майсторство. Заниманията в Ателието се водят от режисьора Валерий Пърликов (доц., доктор по театрознание и театрално изкуство) и включват лекционен курс и интензивни практически занятия. Оставайки в общия поток на театралната антропология (разработките на Ричард Шехнер, Йежи Гротовски, Питър Брук, Еуженио Барба и пр.), методологията на изследването в Ателието е уникална с включването в актьорския тренинг на преживявания в „изместено състояние на съзнанието”. „Изместени”, особени, са състоянията на съзнанието, характерни за екстатичния мистичен опит, съдържащи произволна стратегия за личностна преидентификация. Класически подстъпи на методологията са ритуалните инициационни схеми, психотерапевтичните програми и практиката на режисьора-паратеатрал Йежи Гротовски. Заниманията в Ателието не водят до публични покази и не са насочени към краен резултат, те имат базисен характер и са предназначени да изследват и уширяват възможностите на театралния инструментариум, с акцент върху актьорската презентация.

Като част от лабораторна програма, Ателието привлича участници от всички курсове чрез изрично волеизявление, които работят в групови и индивидуални занимания, в зависимост етапите на изследванията.

Мисията и целите на Театрален колеж „Любен Гройс” са залегнали в основните документи, от които се ръководи дейността му. А именно – наред със Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър”, „магистър” и „специалист” и изцяло съобразено с изискванията на тези два нормативни документа, е изграден „Правилник за устройството и дейността на Театрален колеж „Любен Гройс”.

При новите условия на пазарна икономика, навлезли категорично и в сферата на изкуството, целите на специалността изцяло отговарят на нуждите в страната и региона. Като се има предвид броя на действащите над 30 държавни и общински театри, както и мобилността във формирането на частни театрални структури, необходимостта от професионално театрално образование в специалността “Актьорство за драматичен театър” е категорична и доказана от практиката. Директорите на театри, режисьори, продуценти, менажери на шоу програми и други потребители на кадри от сферата на театралното изкуство, винаги са поддържали неформални контакти с Колежа в периода на обучение на студентите. Така те следят отблизо своите потенциални кадри и се запознават с нивото на получените от тях професионално образование и умения.

Ръководството на Театрален колеж „Любен Гройс” поддържа връзка със своите възпитанници и след тяхното дипломиране. С нескрит интерес и отговорност проследява техните изяви и професионално развитие.

Translate »