Приемни изпити

Актьорско майсторство за драматичен театър

АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО

ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

 

Информация за кандидатстване:

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: август/септември

Документите се подават по електронен път на groys.college@gmail.com

Срок за подаване на документи: 19 септември 2022 г.

Цената за всеки кръг е 50 лв.

Документи за кандидатстване:

 • Заявление (изтеглете заявлението)
 • Сканирана диплома за средно образование
 • Медицинско свидетелство от психодиспансер
 • Вносна бележка/платежно нареждане за 50 лв. за първи кръг

До един работен ден след получаване на документите се изпраща потвърждениe по email.

 

За контакт: 

 • 0894304840 

groys.college@gmail.com

Материали за кандидатстване

Кандидатът трябва да подготви репертоар от:

 • стихотворение
 • басня
 • откъс от проза
 • 2 монолога /1 комедиен и 1 драматичен/
 • песен и танц

Оценяване

 • Оценяването на І кръг става с  “ДА” и “НЕ”.

          Получилите “НЕ” отпадат от по – нататъшно участие в конкурса.

 • Оценяването на ІІ и ІІІ кръг става с цифрови оценки, при което кандидатът трябва да има оценка не по–малка от “добър” (4.00), за да бъде допуснат до следващия кръг и да бъде класиран.
 • Крайното класиране се извършва от сбора на оценките на ІІ кръг и удвоената оценка от ІІІ кръг. Най–ниският необходим бал за крайно класиране е 12.00.

Кандидат–студентската изпитна процедура включва три кръга.

І.

Кръг:

 • Изпълнение на подготвени материали по избор на кандидата.
 • Изпълнение на подготвени материали по избор на комисията.
 • Оценка на гласово–говорните данни и сценично присъствие.

Важно! Кандидатите да носят списък със материалите си в няколко екземпляра за комисията.

ІІ.

Кръг:

 • Изпълнение на подготвените материали по избор на комисията.
 • Поставяне на сценични задачи.
 • Проверка на музикалността, ритмичността, движенческите и танцови качества на кандидата.
ІІІ.

Кръг:

 • Изпълнение на подготвените материали.
 • Поставяне на сценични задачи.
 • Четене на непознат текст.
 • Писмено есе по зададена тема, целящо проверка на образно-емоционалното мислене на кандидата.
 • Разговор–интервю с комисията.

Критерии за приемане, оценяване и дипломиране на студентите

 • Творческа концентрация и въображение;
 • Органично поведение;
 • Изградено чувство за ансамбъл;
 • Способност за създаване на индивидуален стил при изграждане на роля (характер, образ, модели и методи на мислене);
 • Умение за работа с режисьор при участие в постановка;
 • Умение за анализ на драматургичен текст;
 • Познание и демонстриране на стилове на актьорската игра.

Банкова сметка за превод на изпитни и семестриални такси

ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ „ЛЮБЕН ГРОЙС“ 

ОББ АД

BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG43UВВS88881000632223

Телефони:
Учебен отдел: 02/ 428 11 03
0894 304 840
0894 304 843

1765 лв.

Семестриална такса

Семестриална такса

1765 лв.

Програма

Подготовката по специалността „Актьорство за драматичен театър“ се провежда по програмата „Актьор на живия театър“.

Принципната цел в образователната дейност на Колежа е да проведе широкопрофилно обучение по специалността, като се подготвят специалисти, притежаващи необходимия спектър и дълбочина на знания и умения за успешна професионална кариера.

Завършилите курса на обучение, придобиват арсенал от творчески и изпълнителски умения, както и знания и представи в рамките на интердисциплинарни учебни планове и програми. Тези широки рамки на образование на специалистите включват голяма част от по-долу изброените елементи:

 • Богата обща култура и професионални умения, чрез които да реализират изградена творческа индивидуалност и самостоятелно мислене;
 • Солидни знания по същината на онези учебни дисциплини, които формират фундамента и спецификата на актьорската професия;
 • Импулсивност, гъвкавост, добро познаване на собствения интелектуален, емоционален и сетивен потенциал;
 • Знание и опитност за водене на мотивирано целенасочено сценично действие;
 • Опитност да участват творчески в процеса на изграждане на художествения образ едновременно на концептуално и детайлно ниво на неговото разработване;
 • Добро познаване на традиционните и съвременни тенденции и практики в актьорското майсторство;
 • Познания, опит и самочуствие, необходими за изграждане на сценическо поведение на образа;
 • Усет както към импровизацията, така и към включване в драматургически предложената и изградена сценична ситуация;
 • Възможност да продължат образованието и развитието си в по-висока образователно-квалификационна степен;
 • Развити способности за междуличностни комуникации и за работа в екип;
 • Познание в областите за реализация на придобитата квалификация и ролята на културните институции;
 • Усет за хуманитарните, социалните и личностните аспекти на актьорската професия.
 • Има документирана мисия, цели и задачи, които са публично оповестени и на чиято основа ВУ изгражда образователната си политика, насочена към потребностите на обществото в регионален и национален мащаб.

Мисията, целите и задачите, следвайки принципите на културния плурализъм, който е залегнал в историческите и съвременни сценични и представленчески практики, са насочени към създаване на високомобилни актьорски кадри. Те трябва да бъдат адаптивни към потребностите, възникващи на пазара на труда и динамичната среда, в която живеем. Целите и принципите, както и методиката в образователната програма на Театрален колеж „Любен Гройс“, са обвързани със спецификата на творческия процес, съпътстващ актьорската професия. Обучението по тази образователна програма позволява да се усвоят обеми от знания на съвременно научно и художествено-творческо равнище, което гарантира стабилна подготовка за профе-сионална кариера в избраното направление.
Теоретичните специализирани знания в областта на театралното изкуство, придобити в Колежа, осигуряват възможност на студентите да реализират своя творчески потенциал в разнообразието от съвременни театрални форми, стилове и жанрове. Програмата „Актьор на живия театър“ предлага нови концептуални рамки като предизвикателство спрямо традиционните начини за теоретическо осмислянe на практиката, опирайки се на принципите на „въплътено знание и „практиката като научноизследователски процес“.
При новите условия на пазарна икономика, навлезли категорично и в сферата на изкуството, целите на специалността изцяло отговарят на нуждите в страната и региона. Като се има предвид броя на действащите над 30 държавни и общински театри, както и мобилността във формирането на частни театрални структури, необходимостта от професионално театрално образование в специалността „Актьорство за драматичен театър“ е категорична и доказана от практиката. Директорите на театри, режисьори, продуценти, менажери на шоу програми и други потребители на кадри от сферата на театралното изкуство, винаги са поддържали неформални контакти с Колежа в периода на обучение на студентите. Така те следят отблизо своите потенциални кадри и се запознават с нивото на получените от тях професионално образование и умения.
Ръководството на Театрален колеж „Любен Гройс“ поддържа връзка със своите възпитанници и след тяхното дипломиране. С нескрит интерес и отговорност проследява техните изяви и професионално развитие.

Translate »