ДИСЦИПЛИНИ

ОП - Развитие на човешките ресурси

 

ОПР РЧР ЕСФ

 

ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ “ЛЮБЕН ГРОЙС” в качеството си на бенефициент по договор № BG051PO001-3.1.08-0008 за изпълнение на проект: „Усъвършенстване на системите за управление в Театрален Колеж “Любен Гройс”” осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕСФ на Европейския съюз, отправя покана до всички заинтересовани лица, които желаят да присъстват на заключителната пресконференция по проекта.

 

Дата на провеждане: 16.09.2014г.     

Място на провеждане: гр. София

За повече информация: Георги Новаков , тел: 02 428 11 03

 

 


 

 

ОПР РЧР ЕСФ

 

ФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ “ЛЮБЕН ГРОЙС” в качеството си на бенефициент по договор № BG051PO001-3.1.08-0008 за изпълнение на проект: „Усъвършенстване на системите за управление в Театрален Колеж “Любен Гройс”” осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕСФ на Европейския съюз, обявява, че за провеждане на заключителна пресконференция по Дейност 8 e избрана компания „КРИЕЙТИВ ЕНЕРДЖИ ХАУС” ЕООД, представлявана от г-жа Лора Коларова , тъй като същата е отправила предложение с най-ниска цена и същевременно отговарящо на изискванията на проекта и Договарящия орган.

 

 


 

 

ОПР РЧР ЕСФ

 

ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ “ЛЮБЕН ГРОЙС” в качеството си на бенефициент по договор № BG051PO001-3.1.08-0008 за изпълнение на проект: „Усъвършенстване на системите за управление в Театрален Колеж “Любен Гройс”” осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕСФ на Европейския съюз, отправя настоящото предложение до всички заинтересовани кандидати да подадат оферти за “Организиране на пресконференция” по проект BG051PO001-3.1.08-0008 “Усъвършенстване на системите за управление в Театрален колеж “Любен Гройс””.

 

І. Обхват на изпълнението:

Необходимо е да бъде организирана заключителна пресконференция по проекта със следните характеристики:

 1. Помещение за пресконференции;
 2. Покана до медиите(телефон и email) 
 3. Онлайн излъчване на ПКФ    
 4. Аудиозапис
 5. Фотоуслуги
  5.1. Снимки на CD – 5 експресни      
  5.2. Фоторепортер
 6. Мейлинг(последващ) медии
 7. Мониторинг на ежедневници за проведена проява     
 8. Технически средства 
  8.1. Видеоекран   
  8.2.Мултимедиен проектор
 9. Кетъринг за журналисти
 10. Дизайн на печатни и онлайн информационни материали
 11. Подготовка и редакция на текстове за информационни материали, сценарий за пресконференцията и др.
 12. Канцеларски материали – Хартия, CDII. Прогнозна стойност

 

Наименование на услугата

Количество

Единична цена в лева без ДДС

Обща цена в лева без ДДС

Провеждане на заключителна пресконференция по проекта

1

2100,00

2100,00

Общо:

 

 

2100,00

 

Обща прогнозна стойност (без ДДС): 2100, 00 лв

 

Критерий за оценка на офертите: най-ниска цена.
Предлаганата от кандидата ценова оферта се определя като окончателна цена в лева без включен ДДС и включва всички разходи за организиране и изпълнение на услугата.

 

Срок за изпълнение: до 30.09.2014г.

 

Условия и начин на плащане:

Плащането се извършва - 100% в срок до 7 дни от извършване на услугата, подписване на Приемо-предавателен протокол и представяне на фактура. Заплащането ще се извърши в български лева по банков път по посочена от изпълнителя банкова сметка.

 

Във Фактурата задължително се отбелязва видa на услугата, както и текстът:

 

„Провеждане на заключителна пресконференция по проект №BG051PO001-3.1.08-008 “Усъвършенстване на системите за управление в Театрален колеж “Любен Гройс”“ по ОП “РЧР” 2007-2013г.

 

Офертите се подават на адрес:

Театрален Колеж “Любен Гройс” гр. София, бул. Евлоги Георгиев 169, ет.2 в срок до 17:00 ч на 15.08.2014г.

 

Лице за контакт: 

Георги Новаков, тел. 02/ 4281103, ел. адрес: l.groys.college@gmail.com

 

 


 

ОПР РЧР ЕСФ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР


ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ “ЛЮБЕН ГРОЙС” в качеството си на бенефициент по договор № BG051PO001-3.1.08-0008 за изпълнение на проект: „Усъвършенстване на системите за управление в Театрален Колеж “Любен Гройс”” осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕСФ на Европейския съюз, обявява, че за провеждане на одит по Дейност 10 e избрана компания “Алфа Одитинг” ЕООД представлявана от регистрирания одитор Цецка Христова, тъй като същата е отправила предложение с най-ниска цена и същевременно отговарящо на изискванията на проекта и Договарящия орган.

Бенефициент:

проф. Елена Баева
Ректор на Театрален колеж
“Любен Гройс”

 

 


 

 

 

ОПР РЧР ЕСФ

 

ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ ЛЮБЕН ГРОЙС в качеството си на бенефициент по договор № BG051PO001-3.1.08-0008 за изпълнение на проект: „Усъвършенстване на системите за управление в Театрален Колеж “Любен Гройс”” осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕСФ на Европейския съюз, отправя настоящото предложение до всички заинтересовани кандидати да подадат оферти за “Провеждане на oдит” по проект BG051PO001-3.1.08-0008 “Усъвършенстване на системите за управление в Театрален колеж “Любен Гройс””.

І. Обхват на изпълнението:

Необходимо е да бъде извършена проверка на финансовите документи по проекта, от независим дипломиран експерт-счетоводител /одитор/, с цел проверка и доказване на тяхната достоверност и валидност. Да бъде направена проверка на междинните и окончателните финансови отчети и всички разходооправдателни документи по проекта за съответствие с изискванията на Договарящия орган и законодателството на Република България.

 

Наименование на услугата

Количество

Единична цена в лева без ДДС

Обща цена в лева без ДДС

Провеждане на одит по проект BG051PO001-3.1.08-0008

1

3000, 00

3000, 00

Общо:

 

 

3000, 00

 

Обща прогнозна стойност (без ДДС): 3000, 00 лв (три хиляди лева)

Критерий за оценка на офертите: най-ниска цена.
Предлаганата от кандидата ценова оферта се определя като окончателна цена в лева без включен ДДС и включва всички разходи за организиране и изпълнение на услугата.

 

Срок за изпълнение: 60 дни от датата на сключване на договор, но не по-късно от 05.10.2014г.

 

Условия и начин на плащане:

Плащането се извършва - 100% в срок до 10 (десет) календарни дни от извършване на услугата, подписване на Приемо-предавателен протокол и представяне на фактура. Заплащането ще се извърши в български лева по банков път по посочена от изпълнителя банкова сметка.


Във Фактурата задължително се отбелязва видa на услугата, както и текстът:

 

„Провеждане на одит по проект №BG051PO001-3.1.08-008 “Усъвършенстване на системите за управление в Театрален колеж “Любен Гройс”“ по ОП “РЧР” 2007-2013г.

 

Офертите се подават на адрес:

Театрален Колеж “Любен Гройс” гр. София, бул. Евлоги Георгиев 169, ет.2 в срок до 17:00 ч на 01.08.2014г.

 

Лице за контакт: 

Георги Новаков, тел. 02/ 4281103, ел. адрес: l.groys.college@gmail.com

 

 


 

 

ОПР РЧР ЕСФ

По проект № BG051PO001-3.1.08-0008 „Усъвършенстване на системите за управление в Театрален Колеж «Любен Гройс» ” се изпълнява Дейност 7 - Обучение на академичния състав и служителите за работа с усъвършенстваната информационна система.  

Дейността е част от проекта на Театрален колеж “Любен Гройс”, който се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).

Дейността обхваща обучение на 10 преподаватели включително администратори за работа и поддръжка на софтуера за управление на ресурсите на колежа. Поради големия интерес в обучението ще бъдат включени всички преподаватели на колежа. За всеки един преподавател ще бъдат осигурени материали за обучение, които ще послужат за по-лесното усвояване на преподавания материал. След успешното преминаване на курса, те ще могат свободно да ползват всички функционалности на системата. 

         В следващите месеци по проекта предстои провеждане на одит по Дейност 10 и втора пресконференция по Дейност 8 за представяне на постигнатите резултати от изпълнението на проекта.


ОПР РЧР ЕСФ

 

По проект № BG051PO001-3.1.08-0008 „Усъвършенстване на системите за управление в Театрален Колеж «Любен Гройс» ” се извършва синхронизация на софтуер по дейност 4, 6, 9.


Описание на дейност 6 “Синхронизиране и автоматизиране на съществуващите информационни системи и внедряване на единни критерии в системите за управление на колежа”

 
Дейност 6 е част от проекта на Театрален колеж Любен Гройс, който се финансира по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).
Изпълнението на дейността протече в следната последователност:

    
Етап 1: Подготовка
Етап 2 : Описание на съществуващите информационни системи
Етап 3: Описание на файловете и данните в информационните системи
Етап 4: Синхронизиране и автоматизиране на информационните системи
Етап 5: Окончателно тестване


В резултат на извършената синхронизация и автоматизация бяха внедрени единни критерии в системата за управление на колежа. Крайните резултати ще бъдат усъвършенстването на цялостното управление в Театрален Колеж Любен Гройс и ще спомогне за вземането на адекватни решения от страна на ръководството във всички управленски сфери – финансова, организационна и най-вече ще подобри обслужването на студентите и предоставянето на качествена образователна услуга, което е основната цел.
В следващите месеци предстои обучението на преподавателите и административния персонал на колежа за работа и поддръжка на информационната система.

 


 

 

ОПР РЧР ЕСФ

 

Завърши инсталацията на софтуер по дейност 5 на проект № BG051PO001-3.1.08-0008 „Усъвършенстване на системите за управление в Театрален Колеж «Любен Гройс» ”. Предаден е междинен отчет за работата по проекта до 05.12.2013 г.


Описание на дейността:


Дейност 5 е част от проекта на Театрален колеж Любен Гройс, който се финансира по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).
На база на направения анализ в дейност 2, бяха закупени безсрочни лицензи за използване на информационна система за усъвършенстване на системите за управление в Театрален колеж Любен Гройс отговаряща на всички функционални и технически изисквания посочени в техническото задание.
Част от модулите на системата са:


•    Модул “Прием на студенти”
•    Модул “Регистрация и учебен отдел”    
•    Модул “Академична справка и изисквания за получаване на степен”
•    Модул “Финансова помощ и стипендии”

За инсталирането на закупените лицензи закупихме един брой сървър.
Закупуването на предвидения актив е неделима част от цялостното изпълнение на проекта, тъй като бяха закупени безсрочни лицензи за специализирания софтуер, предоставящ необходимите функционалности за усъвършенстването на съществуващите системи за управление в колежа.
Изграждането на цялостна ИТ инфраструктура цели подобряване на качеството на услугите  чрез ефективно работещи образователни и обучителни процеси протичащи в колежа.
Всички съществуващи системи в момента в колежа ще бъдат интегрирани към новата система в определените по проекта срокове. Крайните резултати ще бъдат усъвършенстването на цялостното управление в Театрален Колеж Любен Гройс и ще спомогне за вземането на адекватни решения от страна на ръководството във всички управленски сфери – финансова, организационна и най-вече ще подобри обслужването на студентите и предоставянето на качествена образователна услуга, което е основната цел.

 


 

ОПР РЧР ЕСФ

 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

На церемония в Министерския съвет на Театрален Колеж “Любен Гройс” беше връчен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 407 077 лева за реализиране на проект по програмата “Усъвършенстване на системите за управление на висшите училища”. Договорът BG 051PO001-3.1.08-0008 по проекта, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинасирана от Европейския социален фонд, бе връчен лично на проф. Баева – ректор на Театралния колеж от Министъра на образованието, младежта и науката– акад. Воденичаров. Продължителността на проекта е 20 месеца.

Общата цел на проекта е усъвършенстването на системата за управление в Театрален колеж "Любен Гройс", подобряване на качеството на услугите  чрез ефективно работещи образователни и обучителни процеси протичащи в колежа и последващото повишаване пригодността за заетост на работната сила.

 

Допълнителна информация

 

 


 

ОПР РЧР ЕСФ

 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ


театрален Колеж "Любен Гройс", в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-3.1.08-0008 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на основание чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта, с предмет “Доставка на ДМА, анализ на основни и спомагателни работни процеси, инсталиране, конфигуриране и тестване на система за управление на ресурсите и последващи обучения за работа със системата”,

1. Обособена позиция 1 – Доставка на ДМА – един брой сървър
2. Обособена позиция 2 - Анализ и изготвяне на предложение за подобряване на основните и спомагателните работни процеси
3. Обособена позиция 3 - Закупуване на ДНА  - лицензи за специализиран софтуер /система за Закупуване на ДНА  - лицензи за специализиран софтуер /система за управление /
4. Обособена позиция 4 - Синхронизиране и автоматизиране на съществуващите информационни системи и внедряване на единни критерии в системите за управление в колежа
5. Обособена позиция 5 - Обучение на академичния състав и служителите за работа с информационна система

Документацията можете да свалите от тук: Dokumenti.zip

 

ОПР РЧР ЕСФ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

“„Доставка на ДМА, анализ на основни и спомагателни работни процеси, инсталиране, конфигуриране и тестване на система за управление на ресурсите и последващи обучения за работа със системата”

 

Документацията можете да свалите от тук: Informacia_za_skl_dogovor.doc