ДИСЦИПЛИНИ

Мисия

Театрален колеж "Любен Гройс" е специализирано висше учебно заведение – самостоятелен колеж, което обучава студенти по специалността "Актьорство за драматичен театър". Подготовката се провежда по програмата "Актьор на живия театър".

Принципната цел в образователната дейност на Колежа е да проведе широкопрофилно обучение по специалността, като се подготвят специалисти, притежаващи необходимия спектър и дълбочина на знания и умения за успешна професионална кариера.

Завършилите курса на обучение, придобиват арсенал от творчески и изпълнителски умения, както и знания и представи в рамките на интердисциплинарни учебни планове и програми. Тези широки рамки на образование на специалистите включват голяма част от по-долу изброените елементи:

Мисията, целите и задачите, следвайки принципите на културния плурализъм, който е залегнал в историческите и съвременни сценични и представленчески практики, са насочени към създаване на високомобилни актьорски кадри. Те трябва да бъдат адаптивни към потребностите, възникващи на пазара на труда и динамичната среда, в която живеем. Целите и принципите, както и методиката в образователната програма на Театрален колеж "Любен Гройс", са обвързани със спецификата на творческия процес, съпътстващ актьорската професия. Обучението по тази образователна програма позволява да се усвоят обеми от знания на съвременно научно и художествено-творческо равнище, което гарантира стабилна подготовка за профе-сионална кариера в избраното направление.

Теоретичните специализирани знания в областта на театралното изкуство, придобити в Колежа, осигуряват възможност на студентите да реализират своя творчески потенциал в разнообразието от съвременни театрални форми, стилове и жанрове. Програмата "Актьор на живия театър" предлага нови концептуални рамки като предизвикателство спрямо традиционните начини за теоретическо осмислянe на практиката, опирайки се на принципите на "въплътено знание и "практиката като научноизследователски процес".

Мисията и целите на Театрален колеж "Любен Гройс" са залегнали в основните документи, от които се ръководи дейността му. А именно - наред със Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист" и изцяло съобразено с изискванията на тези два нормативни документа, е изграден "Правилник за устройството и дейността на Театрален колеж "Любен Гройс".

При новите условия на пазарна икономика, навлезли категорично и в сферата на изкуството, целите на специалността изцяло отговарят на нуждите в страната и региона. Като се има предвид броя на действащите над 30 държавни и общински театри, както и мобилността във формирането на частни театрални структури, необходимостта от професионално театрално образование в специалността "Актьорство за драматичен театър" е категорична и доказана от практиката. Директорите на театри, режисьори, продуценти, менажери на шоу програми и други потребители на кадри от сферата на театралното изкуство, винаги са поддържали неформални контакти с Колежа в периода на обучение на студентите. Така те следят отблизо своите потенциални кадри и се запознават с нивото на получените от тях професионално образование и умения.

Ръководството на Театрален колеж "Любен Гройс" поддържа връзка със своите възпитанници и след тяхното дипломиране. С нескрит интерес и отговорност проследява техните изяви и професионално развитие.

Обучението в Театрален колеж "Любен Гройс" се провежда в образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър", в рамките на шест семестъра(три учевни години).която е форма на специализирано висше професионално образование.

 


 

Програмата „Актьор на живия театър” и Учебният план са насочени към учебния процес в еднаспeциалност – „Актьорство за драматичен театър”, затова те не изобилстват от възможности и предложения в мулти и интердисциплинарни посоки. И все пак, приложените програми на изучаваните в Колежа дисциплини открояват техните приоритети в рамките на съществуващото разнообразие в заложената концепция на образователния процес. В тези рамки обучението на “професионален бакалавър“ в специалността „Актьорство за драматичен театър” включва:

 

Обучението в Театрален колеж „Любен Гройс” се извършва единствено в редовна форма, която гарантира стабилната подготовка за успешна професионална кариера.

Учебната програма включва съдържанието на двадесет и три изучавани дисциплини, осем от които са задължителни и единадесет избираеми, както ичетири факултативни.

 

Табл.1 – Изучавани дисциплини в Театрален колеж “Любен Гройс”


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Актьорско майсторство

Актьорски тренинг

Сценична реч

 

Съвременни танцови техники

 

Музикално обучение. Вокал

 
 

Музикална теория, Ритмика и Интонация

 

История на философията

 

Изкуство на актьора в киното

 

Сценичен бой, Фехтовка

 

Основи на сценичното движение

 

Психология на личността и психотренинг

Основи на бойните изкуства

 
 

Микрофонна техника, работа на актьора с микрофон за телевизия и кино.

Театър и литература

 
 

Фолклор

Основи в историята на изобразителните изкуства

 

Сценография, грим, костюми

 
 

Чужд език

   
   
 

Компютърна грамотност

Театърът на актьора-аниматор*

 

Хореография*

 

Музикален инструмент*

 

Работа с логопед*

 * Факултативни дисциплини

 

Знанията и уменията на студентите се оценяват по шестобалната система, като за успешно положен се смята изпитът, оценен най-малко със “среден” /3/. Процедурите и критериите за приемане, оценяване и дипломиране на студентите са регламентирани в ПУД, Раздел V “Студенти”, чл. 36, чл. 41 и чл. 42.

При изработване на критериите за оценяване на студентите по отделните изпитни процедури, ръководен принцип е студентите да са придобили професионални умения, осъзнато разбиране и интелигентен подход към практиките, формите, традициите и театралносценичната теория.

Критериите за оценяване знанията и подготовката на студентите по отделните процедури са:

 

Целите и задачите на образователната програма в Колежа са подчинени на необходимостта да бъде създаден един тригодишен образователен цикъл, даващ образователна степен и квалификация; осигуряващ мобилност в евентуалното последващо образование на студентите. Така придобитата фундаментална подготовка по избраната специалност е свързана със стратегията на Колежа, в която той трябва да се развие и укрепи като модерно висше училище, отговарящо на тенденциите на европейското висше образование. А именно - утвърждаване на образователна система, включваща два основни цикъла:

І цикъл – с продължителност три години и получена образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по...", даваща квалификация и възможност за достъп до европейския пазар на труда;

ІІ цикъл - който води до следващите по-високи образователни степени.

От 2005 г. в стратегията на Колежа бе заложена подготовка за въвеждане на система за натрупване и трансфер на образователни кредити и приложена през учебната 2006/2007 г.

 

Формитеза проверка и оценка на знанията и уменията на студентите са:

 

Семeстриалните изпити имат различна форма на провеждане и отразяват спецификата на обучението по отделните дисциплини в Колежа:

 

Устен изпит – провежда се самостоятелно като част от изпита по предварително зададен конспект за проверка на знаията по дисциплините:

ПИ – писмен изпит;/ есе, тема, тест/ - като текуща проверка на знанията се практикува по следнитите учебни дисциплини:

Пр.И – практически изпит (/пред комисия и пред публика ) се полага по дисциплините :

 

СР и К.Пр – семестриална работа и курсов проект (подготовка на част от роля, цяла роля или писмена разработка по теоретичните дисциплини ) се възлага от преподавателя по съответната дисциплина

ДИ – държавен изпит.

Дипломна работа – цялостно изграждане на роля, чрез участие в дипломен спектакъл.

Организация и провеждане на дипломни защити и държавни изпити.

Съгласно разпоредбите на Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” обучението на студентите в Театрален колеж „Любен Гройс” завършва с полагане на Държавни изпити по Актьорско майсторство и Сценична реч. Същите се провеждат под формата на дипломна работа и се оценява от Държавна изпитна комисия.

 

Оценките от положените държавни изпити отразяват степента на овладяване на придобитите професионални знания и умения през целия курс на обучение в Колежа – цялостно изграждане на роля чрез участие в дипломен спектакъл (за дисциплината Актьорско майсторство) и участие в спектакъл изграден на принципите на художественото слово (за дисциплината Сценична реч).

В състава на Държавната изпитна комисия участват минимум трима хабилитирани преподаватели по специалността, някои от които преподават в други висши учебни заведения, както и изтъкнати специалисти (режисьори, актьори) и представител на бъдещите потребители на кадри.

Като съвещателен глас и ориентир се приемат писмени мнения и препоръки от потребителите на кадри във връзка с нивото на подготовка на студентите. Като оценка на крайния продукт винаги в Държавните изпитни комисии биват включвани и външни лица, хабилитирани по специалността, изтъкнати творци и директори на театри. Подобни обсъждания се извършват в заключителния етап на изпитите всяка учебна година, както при провеждане на дипломните спектакли.

 

Периодично се оценяват и огласяват резултатите от действието на системите, като се взема предвид и студентското мнение.

Ръководството на Театрален колеж “Любен Гройс” се стреми да осигури обективност при оценяване на придобитите от студентите знания и умения. С тази цел в изпитните комисии биват канени за участие освен водещия ръководител  на курса и неговия асистент, така и художествените ръководители на другите курсове, както и представители на потребителите на кадри и изявени творци от сферата на сценичните и екранни изкуства. След провеждане на изпитите в Учебният съвет се водят дискусии и се обсъжда нивото на усвоените професионални знания и умения, съобразени с етапа на обучение. Такива обсъждания се провеждат след Колоквиумите и Изпитите не само по основната специализираща дисциплина – Актьорско майсторство, но и по всички практически дисциплини. След тези обсъждания се води аналитичен разговор със студентите за степента и нивото на усвоените знания. Протоколи от обсъждания на комисиите се пазят в архива на Колежа.

 

Театрален колеж "Л. Гройс" изгражда система за наблюдение, оценяване, поддържане и усъвършенстване на качеството на обучение.

Академичният състав и качеството на обучение в Театрален колеж „Любен Гройс” са обект на постоянни грижи и отговорност както от страна на неговото Ръководство, така и на Настоятелството на Фондация „Любен Гройс”. За тази цел биват привличани като преподаватели, както лица с научни звания и степени от страната и чужбина, така и изявени творци в сферата на сценичните и екранни изкуства.

 

Като се съобразява с изискванията на чл. 49 от ЗВО, Правилникът за устройството и дейността на Театрален колеж „Любен Гройс” в чл. 26 и 27 регламентира назначаването на преподавателите, спазвайки конкурсното начало. Учредителите на частната образователна структура имат зъдължението и правото при подбора на Академичния състав да правят свои предложения на Ректора на Колежа, който от своя страна е задължен да ги представи на Съвета на Колежа. След провеждане на конкурс, състоящ се от събеседване и представяне на учебните програми на кандидатите по съответните дисциплини, Съветът утвърждава предложените кандидатури. и те биват представяни от Ректора пред настоятелството на Фондация "Л. Гройс". След получено одобрение Ректорът сключва съответно трудови договори с издържалите конкурса кандидати.

Съобразно изискванията на чл. 57 от ЗВО в Колежа се извършва атестация и оценка за приноса на всеки нехабилитиран преподавател в научната, художествено-творческата, административната и други дейности на всеки три години, а за хабилитираните лица на всеки пет години.

Правила за подбор, оценяване и атестиране на академичния състав.

Атестирането, съобразено с изискванията на ЗВО (чл. 57), съдейства за високото качество на образователния процес и стимулира преподавателите в Колежа да проявяват творчески подход в своята методология в образователния процес. Основната цел в учебната им дейност е създаването на широк регистър от необходимите професионални знания и умения за стабилна и новаторска работа у студентите при реализацията на техните практически проекти. В архива на Театрален колеж “Любен Гройс” се пазят атестационните карти на преподавателите.

 

Анкетирането на Академичния състав от студентската общност също се явява възможност за гарантиране качеството на преподаване и е част от оформянето на атестата на преподавателите. Анкетите се провеждат на три години и доказват академичната свобода на студентите, даваща им възможност да оценяват качеството на образователния процес и да изразят своето мнение за нивото на придобитите от тях знания и умения. Анкетата се извършва анонимно и отбелязаните в анкетните карти резултати се пазят в архива на Колежа.

    Атестирането и анкетирането на Академичния състав се базира на критериите свързани с:

 

Театрален колеж "Л. Гройс" създава необходимите условия за  подпомагане на обучението и развитието на студентите .

Двайсетгодишната история на Театрален колеж „Любен Гройс” подтвърждава неговата жизнеспособност и умението на Ръководството да се съобразява с новостите в сферата на театралното образование, както и с изискванията на пазара на труда. Специфичната програма на обучение – „Актьор на живия театър”, както и непрестанният стремеж за поддържане на високо ниво на качеството на обучение, разработването на система за контрол върху това качество -  осигуряват траен интерес от страна на младите хора към висшето училище. Възможността да се реализират като актьори в професионални театри, шоу програми, филмови продукции и вариететни програми след завършения тригодишния курс на обучение, както и гарантирания обем от знания и умения, които те получават в рамките на обучението си в Колежа, привличат техния интерес.

Регулярното представяне на дипломните спектакли на своята Учебна сцена в Административната сграда на, както и гостуванията на други театрални сцени в столицата и в страната, създават условия за привличане и поддържане интереса на обществото към обучението и професионалното развитие на студентите в Колежа.

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ


Театрален колеж "Л. Гройс" организира, поддържа и развива научноизследователската дейност на академичния състав

Театрален колеж “Любен Гройс” прие предизвикателствата в продължаващите процеси на реформа в областта на висшето образование у нас и стабилно зае място в пространството на висшето театрално образование. Като единствен театрален колеж, обучаващ в образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по той гради стратегията си на развитие в посока повишаване конкурентноспособността на своята изследователска  и художественотворческа дейност, както и в изграждане на собствени традиции и привлекателност в учебната дейност. Нейният основен принцип е запазването на положителните традиции в осъществяването на научноизследователската и художественотворческа дейност в образователния процес у нас, като при развитието им се създават условия за съхраняване на културната ни идентичност в цялостното европейско културно многообразие или – стремеж към единство по съвместимост, а не по тъждество в научноизследователската дейност и образователния процес.

 

Художественотворческата дейност на преподавателския състав е неделима от цялостния образователен процес – тя е свързана със създаването на дипломните спектакли, годишните сценични продукции, насърчаването и контрола при включването на студентите в извънаудиторни участия.

Научноизследователската дейност на академичния състав, освен чрез художественотворческата дейност при подготовката на дипломни спектакли, се развива и чрез дейностите на обособено научно звено „Лаборатория на актьора”: специализирани научноизследователски разработки, теоретични семинари, уърк-шопове и публикации на изследванията.

За координиране на научно-изследователската дейност в ТК „Любен Гройс”, с решение на ръководството на колежа, през 2006 г. бе дефинирана „Лаборатория на актьора”. Резултатите от работата на „Лабораторията” са общественодостъпни чрез регулярни покази и своевременното им публикуване в специализирани издания и в сайта на ТК „Любен Гройс” (http://lgroys-college.com).

 

Дейността на „Лаборатория на актьора” включва:

  1. Обособени научни изследвания:

През м. ноември 2006 г. към „Лаборатория на актьора” беше създадено „Ателие за сценични стратегии” (АСС). АСС се ръководи от режисьора Валерий Пърликов (Доктор по театрознание и театрално изкуство), като предвижда обособяването на „отворено” за иновационни проекти работно пространство за експерименти в областта на сценичните изкуства. Резултатите от работата на „Лабораторията” са общественодостъпни чрез участие в представителни теоретични форуми (семинари, „кръгли маси”, четения и пр.), своевременното им публикуване в специализирани издания и създаденият собствен сайт на АСС (с линк в сайта на ТК „Любен Гройс”).

Стартовото лабораторно изследване в „Ателие за сценични стратегии” целеше намиране на конвенционален и достъпен в макрокултурата сетивно-образен еквивалент на психичните процеси. То се основаваше на концептуалните тези в дисертационният труд „Театърът като метаезик” на В. Пърликов.

В края на 2009 г., проектът на ТК „Л. Гройс” «Българската национална идентификация, като производна от комуникационната стратегия на театралното зрелище» спечели проведен от Фонд „Научни изследвания” към МОМН конкурс с наименование „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” („ТЕМАТИЧЕН КОНКУРС”) – 2009 г..  Проектът на Колежа е с научен екип: проф. Елена Баева (ръководител на проекта), д-р Арсения Иванова, д-р Валерия Кардашевска, д-р Валерий Пърликов и магистър Симона Попова (възпитаник на ТК”Л. Гройс”) и предвижда периода на изследванията да бъде в рамките на 36 месеца. Проектът цели създаване и отработване на методология за работа с актьори, която след времето на реализацията му да бъде ползвана като част от педагогическия процес в ТК „Любен Гройс” и сходните Висши учебни заведения по изкуствата.

Проектът «Българската национална идентификация, като производна от комуникационната стратегия на театралното зрелище» съдържа няколко частни изследователски стратегии в общия поток на театралната конвенция – всяка в своята сфера на антропологичен интерес - като по този начин представят едно интердисциплинарно изследване, запазвайки относителната си автономност и научни задачи:

 

І. Знаково-преживелищните системи на фолклора: „Любовни взаимоотношения и ритуали в Българския песенен фолклор – основа за обучение по актьорско майсторство и път за развитие и овладяване на основни професионални умения” - частта, свързана със сценично-антропологичната разработка на български народни песни  с ръководител д-р Кардашевска В.

Работата по темата на този проект е насочена в тази област от националния фолклор, която проследява интерпретацията на любовните връзки и ритуали в контекста на различни песенни сюжети. Те имат ключова роля във фолклорната култура и винаги са били обект на засилен научен интерес от страна на фолклористи и изследователи. Затова усилията са главно в посока на разкриването и разглеждането им като естетическа реализация на социалните взаимоотношения, представянето им като цялостна система, в която всеки елемент има свое място и влиза в строго определени взаимоотношения.

ІІ. „Подход към Православната религиозна драма” –  частта, свързана с религиозните психични съдържания с ръководител д-р Пърликов В.

На база на досега формулираните фундаментални постановки и след задълбочен анализ на резултатите (частично публикуван в Годишник на ТК „Л. Гройс”, бр.2-3) д-р В. Пърликов започна работа върху проект „Подход към православната религиозна драма”. Основна цел на изследователската работа в АСС стана проблематиката на „територията на играта”, с което се фиксира вниманието върху непроизволната преидентификация в рамките на психодраматичната практика и редуцирането на биографичния материал до знакови за макрокултурата ни „мегабиографии” (каквато безапелационно е Христовата).

 

ІІІ. Знаково-преживелищните системи на изкуството: „Осмисляне на митологията за българския символизъм без условностите на символиката” – частта, свързана с адаптацията към комуникационната стратегия на зрелището на българския символизъм, ръководител д-р Иванова А.

Изследователската стратегия цели чрез изследването на българските поети-символисти от третото поколение да се приобщят младите хора към богатството и модерната естетическа визия на символизма от края на 20-те години на 20 век. Ползвайки като отправна точка съвремието, проектът търси начини за «превод» на духовното ни наследство –  адекватното разбиране на онова, което отличава стиха от всички останали видове реч и защо се разглежда като абстрактна семиотична система, която е неподвластна на времето и независима от конкретната условност на реализацията си. Преходите от времева определеност към извънвременност, от конкретност към универсалност, от реалност към магичност са в основата на тези текстове, както и в структурните им, езикови и поетични особености. Ето защо целта на проекта е подчинена и на постепенното преминаване от теоретичната основа на «думата-знак» към практическото приложение на тази сложна симбиоза от значения.

ІV. „Съзнателно възбуждане на несъзнателната творческа природа, за свърх-съзнателно сценично поведение и актьорска индивидуалност, основани на националната идентичност” – частта, свързана с историко-биографичните психични съдържания с ръководител маг. Попова С. Тази част от разработката си поставя следните задачи:

 

 

  1. Специфични педагогически методи на усъвършенстване актьорската техника на студентите в рамките на основния учебен курс:

    Описаните в тази подточка методики се прилагат при заниманията със студентите през трите години на обучение.