ДИСЦИПЛИНИ
Ателие за сценични стратегии

Workshop: Aрт-терапия


Театрален колеж „Любен Гройс“ и
Фондация „Любен Гройс“
съвместно с ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО АРТ-ТЕРАПИЯ и ИНСТИТУТА ПО ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА – гр. МОСКВА организират семинар по Телесно-движенческа и гласова арт-терапия в сградата на ТК „Любен Гройс“ на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 169

 

Провеждане на открит тридневен курс-семинар /20 уч.ч/ по

„Телесно-движенческа и гласова арт-терапия“- 2 ниво

05.03—7.03. 2015 г.

 

  1. “Психология на телесното и гласовото съзнание. Авторска методология „Двуликият Янус“ /12 уч.ч ./ - Владимир Николаевич Никитин – доктор на философските науки, кандидат на психологическите науки, професор, завеждащ катедра по философска антропология и арт-терапия на Института по психология и педагогика (гр. Москва) и Алексей Николаевич Аникин – практически психолог, специалист в областта на гласовата терапия, са представени модели и техники на актьорската и терапевтическа работа, изградени въз основа на техниките на пластическото движение (френска школа на Етиен Декру) и практиките на гласовия резонанс (трансперсонален подход – авторска методика).
  2. “Пространство, време и среща“ - Семинар по психодрама. /4 уч.ч/ - Цветелина Господинова, педагог по Психология на личността, психотренинг в Театрален Колеж „Любен Гройс“.
  3. „Терапевтическите аспекти на актьорската техника на Михаил Чехов. Психологически Жест“ /4 уч.ч/ - доцент Александра Хонг, педагог по пантомима, ОСД, худ.рък на клас „Театър Движение“ в НАТФИЗ“Кр.Сарафов“, преподавател по Сценично движение в Театрален Колеж „Любен Гройс“.

Завършилите курс-семинар получават сертификат за допълнителна квалификация в психологическо консултиране. .

Изследването на съдържанието на формите на невербалният израз позволява осъзнаването на принципите и механизмите на коригирането на психическото състояние на човека. Анализът на резултатите на научните изследвания, които са посветени на изучаване на психологическите аспекти на движението, показват, че съвременните телесно-ориентираните средства в психотерапията, включвайки и арт-терапията, се базират на ключовите позиции във водещите теории за движението- В.Бехтерев, М.Мерло-Понти, Н.Бернщейн, А.Лурия, К.Прибрам, А.Лоуен Методологията на «Двуликият Янус» се базира на ключовите позиции на руската философска мисъл ( М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, А.Ф. Лосев), на теорията на изкуството на Г. Хайдеггер, Г. Гадамер, Л.С. Выготски, на теорията на драматичен театър на М.Метерлинк, К.С. Станиславски и Б. Брехт, на театъра на абсурда на А. Арто, италиански театър на комедията на маските Дел Арте, на екзистенциалните представления на Ж. Сартр, А. Камю, С. Беккет, Э. Ионеско, Д. Декру, на идеята на парадоксалната психотерапия и арт-терапия.

Създавайки модул по телесна арт-терапия и формирайки принципите на работа в него, ние изхождаме от научните представи за природата на движението и звука, които съществуват в съвременната философия, психология и медицина. Според последните данни, за подобряването на метаболизма се предлага използването на високочестотни вълнови вибрации, които стимулират имунната система. Обаче при този подход не се взимат под внимание индивидуалните особености на организма и личността. Методът на полимодалното движение и трансперсоналната гласова терапия е разработен по време на изследвания на традициите в автентичното движение и звучене. Индивидът регулира степента на своето въздействие върху собствения организъм и психика, използвайки автентичните форми на движението и резонансното озвучаване. Контролът над характера на движението и над резонанса по честотен и ритмичен спектър на озвучаването се осъществява благодарение на личностната способност да влиза в променено състояние на съзнанието, което обуславя възможността на тънката диференциация в качеството на движението и звука и характера на неговото въздействие върху организма.

Заедно с богат теоретически материал ще бъде предоставена възможност всеки курсист практически да проживее и да усвои новата информация, запознавайки се с терапевтическите аспекти на театралните изкуства.


ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Курсът по ТЕЛЕСНА АРТ-ТЕРАПИЯ представлява системно изложение на методики, форми и средства на терапевтично въздействие чрез използване на автентичните форми на движението, гласа и пластикодарама. Курсът е насочен към усвояване на принципите и приемите на решение на психосоматически и личностни проблеми в процесът на индивидуална и групова работа. Специално, за профилактика и корекция на сензорните и гностическите нарушения на речевата и слухова системи, състоянията на дихателната система, ставите и гръбнака.

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРСА СПЕЦИАЛИСТЪТ:

Разбира механизмите на въздействие на движението и гласа върху дълбинните структури на психиката;

Знае възможностите на приложението на движението, гласа и пластикодрама при разрешаването на конкретни психологически и психосоматични задачи;

Умее да провежда скринингова диагностика на емоционалното и психосоматическо състояние на човека из основа на анализа на формите, характера на гласовите и движенчески репрезентации.

Стойността на курса – 110лв, за студенти и пенсионери - 55лв.

Заплащането става по банков път по сметката на ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ „ЛЮБЕН ГРОЙС“:

СИБАНК

BGN

BIC: BUIBBGSF
Код: BUIB9888
IBAN: BG14BUIB98881033735501

Краен срок за записване: 04.03. 2015г.

Телефони за контакти: 02 428 11 03; 0894 30 48 40; 0894 30 48 42.

 

https://www.youtube.com/watch?v=w_ykPsCvjOE

 

https://www.youtube.com/watch?v=rMLYmlVEixw


Добави в Svejo