ДИСЦИПЛИНИ
Ателие за сценични стратегии

Студентско кредитиране


НА ВНИМАНИЕТО
НА СТУДЕНТИТЕ И КАНДИДАТСТУДЕНТИТЕ

В ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ "ЛЮБЕН ГРОЙС"


В изпълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) студентите от Театрален колеж "Любен Гройс" имат възможност да получат банково кредитиране с осигурена държавна гаранция от следните банки:

"Банка ДСК" ЕАД
"Райфайзенбанк (България)" ЕАД
"Алианц Банк България" АД
"Юробанк България" АД

1. Изискванията, на които трябва да отговарят студентите, за да получат кредит по ЗКСД са следните:


• да са български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;

• да не са навършили 35 години;
• да се обучават в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър";
• да нямат придобита същата образователно-квалификационна
• да не са отстранени и да не са прекъснали обучението си.

2. За да получат кредит по ЗКСД студентите и докторантите трябва да подадат следните документи пред банката:

• попълнено искане за студентски кредит;
• копие от документ за самоличност;
• документ, удостоверяващ качеството на студент с право да се запише за следващ семестър;
• декларация, че няма придобита същата образователно-квалификационна степен.


Добави в Svejo