ДИСЦИПЛИНИ
Ателие за сценични стратегии

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ


театрален Колеж "Любен Гройс", в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-3.1.08-0008 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на основание чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта, с предмет “Доставка на ДМА, анализ на основни и спомагателни работни процеси, инсталиране, конфигуриране и тестване на система за управление на ресурсите и последващи обучения за работа със системата”,

1. Обособена позиция 1 – Доставка на ДМА – един брой сървър
2. Обособена позиция 2 - Анализ и изготвяне на предложение за подобряване на основните и спомагателните работни процеси
3. Обособена позиция 3 - Закупуване на ДНА  - лицензи за специализиран софтуер /система за Закупуване на ДНА  - лицензи за специализиран софтуер /система за управление /
4. Обособена позиция 4 - Синхронизиране и автоматизиране на съществуващите информационни системи и внедряване на единни критерии в системите за управление в колежа
5. Обособена позиция 5 - Обучение на академичния състав и служителите за работа с информационна система

Документацията можете да свалите от тук: Dokumenti.zip


Добави в Svejo