ДИСЦИПЛИНИ
Ателие за сценични стратегии

Хоровод

Дипломен спектакъл на студентите от випуск 1996/1997
Ателие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегии