ДИСЦИПЛИНИ

Актьорско майсторство

Преподаватели: проф. Елена Баева, ст. преп. Георги Новаков, ст. преп. Малин Кръстев, ст. преп. Николина Харизанова, преп. Сабина Коен, преп. Герасим Георгиев-Геро, преп. Весела Бабинова

УЧЕБНА ПРОГРАМА


ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Актьорско майсторство

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

ВИД ДИСЦИПЛИНА: задължителна дисциплина

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 6 семестъра

ОБЩ ХОРАРИУМ: 900 часа

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ; лекции - 180 часа, упражнение - 650 часа, индивидуална занимания - 170 часа

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 42

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: проф. Елена Баева

                              ст. преп. Георги Новаков

                              ст. преп. Малин Кръстев

---------------------------------------------------------------------------------------------   

 

  Анотация:

  Основна специализираща художествена дисциплина, обучението по която завършва с полагане на държавен изпит.

  Цел на програмата: да възпита актьори импулсивни и гъвкави, с будно творческо въображение, познаващи добре своя емоционален и сетивен потенциал; актьори, носещи активното начало в себе си, имащи необходимост да създават  действащ и жив театър; актьори с ярка индивидуалност, високи професионални умения и култура, самостоятелно мислене и в същото време с категорично съзнание за ансамбловия характер на театрълното изкуство. 

  Подготовка: провокиране на въображението и познаване на собствения емоционален и сетивен потенциал. Изява на индивидуалност, самостоятелно мислене и усет за импровизация. Изградено съзнание за ансамбловия характер на театралното изкуство. Навици за вграждане на усвоените професионални умения и култура в изгражданата от актьора роля.

  Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

  Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията:

  Процедури за оценяване – колоквиуми и годишни изпити /практически или устен/

Овладените актьорски умения се демонстрират практически пред публика  във формата на импровизации, етюди, участие в драматургичен откъс или цялостна роля в спектакъл.