ДИСЦИПЛИНИ

Актьорско майсторство

Преподаватели: проф. Елена Баева, ст.преп. Георги Новаков, д-р Ани Васева, преп. Сабина Коен, преп. Юлиан Малинов, преп. Леонид Йовчев

Актьорско майсторство - задължителна, основна специализираща учебна дисциплина, по която може да се защити дипломна работа. Тя дава професионална квалификация "Актьор за драматичен театър". Курсът е разпределен в 6 модула с продължителност 900 академични часа и носи 36 кредита.

Подготовка: Отключване на творческото въображение и познаване на собствения емоционален и сетивен потенциал. Разкриване творческата индивидуалност на студента неговите усет за импровизация и самостоятелно мислене. Усвояване на навици за вграждане на придобитите професионални умения и култура в изгражданата от актьора роля.

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

Форма, в която ще бъдат представени постиженията: 

Изпитни процедури – колоквиум, годишен изпит, държавен изпит.