ДИСЦИПЛИНИ

Театрален мениджмънт и продуцентство

Преподаватели: ст. преп. Митко Тодоров

                                       УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Театрален мениджмънт и продуцентство

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорско майсторство за драматичен театър КУРС НА ОБУЧЕНИЕ, свободно избираема дисциплина

ОБЩ ХОРАРИУМ: 60 часа

аудиторна заетост: лекции - 40 часа, упражнения -12 часа извън аудиторна заетост: 8 - часа посещения в театри

 

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ:

АВТОР НА ПРОГРАМАТА:  МИТКО ТОДОРОВ

 

АНОТАЦИЯ:  Дисциплината " Театрален мениджмънт и продуцентство " обхваща целият цикъл на мениджмънта и продуцентската дейност - от формулиране на мисията, акумулирането на идеи и цели, съставянето на успешен екип , изготвянето на проект, производството и достигането до успешна пазарна реализация на сценичния продукт във високо конкурентна динамично променяща се среда. Фокусиран е върху задълженията и отговорности при мениджмънта и продуцирането на проект, трупа, театър /културна институция/, културно събитие /фестивал / от регионален, национален и международен мащаб. Придобива се практически опит за това как се организира и ръководи производството на постановки на театър /драматичен, куклен, оперен и др./ или трупа и/или тяхното успешно разпространение.

Лекциите са съобразени с основните изисквания на Европейския съюз и българското законодателство в областта на управлението, контрола, финансирането, авторските права, безопасните условия на труд и други нормативни актове, свързани с мениджмънта и продуцирането в областта на сценичните изкуства. Материалът е обвързан с практиката на българските сценични изкуства. Същевременно се поднася и богата информация за европейските и американските културни модели и практики.

Извънаудиторната заетост има за цел придобитите теоретични знания да бъдат проверени и осмислени в практическата среда на културен институт или организация.

 

ОСНОВНА ЦЕЛ: Обучаващите се да получат теоритични познания по основите на мениджмънта и театралното продуцентство в българския театър.

Да се представят базисни принципи и технологии при създаването на цялостен творчески продукт като се проследи практическото му реализиране в една културна организация(институт) в сценичните изкуства.

ОСНОВНА ТЕМА: Мениджмънта в процеса на създаване и продуциране на театрален продукт и участието на актьора в него.

УЧЕБНИ ТЕМИ:

I. Въведение в тематиката „ мениджмънт " и „ продуцентство "

1.  Дефиниране на понятията. Прилики и разлики.

2.  Видове мениджмънт. Видове продуценти.

3.  Мястото на артиста (актьора) в процесите на продуциране и мениджмънт.

П. Сценичните изкуства като бизнес и кауза.

1.  Сценични изкуства в културата.

 1. Сценичните организации в културната и творческа индустрия.

3.  Пазар на сценичните изкуства.

 1. Институти и организации в сценичните изкуства.

   Правна и институционална среда:

 

-  Институти с национално значение по ЗЗРК.

-  Държавни културни институти

-  Общински културни институти

-  Частни и независими институти и организации

-  Любителски сектор

ТП. Екипи в сценичните изкуства.                                        

1.  Създаване на екип. Как да открием подходящите личности?

   Преговори. Кастинги.

 1. Организационна структура. Видове екипи.

 

-   Творчески                                 

-   Художествено -технически

-   Производствен

-   Управленски / творческо – административен /

-   Спомагателен / обслужващ сгради, публика, продажби и т.н /

3. Координация        и мотивация на екипите и работещите в тях.

IV. Финансиране на сценичните изкуства

1.  Нормативна база за финансиране на културата в това число и сценичните изкуства.

2.Различия във финансирането на:

-  националните и държавните институти

-  общинските институти

-  независимия сектор

-  частните организации

2.  Делегираните бюджети по ЗЗРК.

3.  Проектното начало като начин на придобиване на средства - видове проекти.

 

V. Програмиране в институт /организация/ - сценични изкуства.

1.  Същност на програмирането в театъра.

2.  Видове програмиране в театъра.

3.  Баланс на репертоарния афиш на театъра.

VI. Програмиране на репетиционен период в театъра.

1.  Значение на този вид програмиране.

2.  Подготовка на екипа за този процес.

3.  Видове репетиции в периода на създаване на спектакъл.

4.  Премиерата като най- важен резултат от програмирането на процеса по  създаване на спектакъл. Подготовка и реализация.

5.  Планиране на времето и сроковете в  репетиционния цикъл.

VП. Придобиване на авторски и сродни права от творците - участници в проект в сценичните изкуства.

 1. Законова база и сдружения за авторски и сродни права - агенции, дружества, държавни агенции, агенти.

2.  Механизми за придобиване на авторски права: първа постановка, постановка в България и чужбина.

3.  Носители на авторски права.

 1. Договори за права на артиста - Световен меморандум (харта) приета през ноември 2012г. в Китай, ЕС и правата на артиста в глобалния век.

„ Артистаутор " - организацията за защита на авторските и сродни права на артистите в

България.

Видове договори:

•трудов договори

•договор за поръчка

•договор с телевизия, филм, фестивал и др. събития

 1. Личният мениджър на артиста - вреден или полезен е в творческият път на актьора и неговата професионална реализация. Как работи моделът в България.

VIII. Личният PR на актьора и координацията с PR мениджъра в организацията, в която работи.

1.  Възможности за личен PR.

 1. Присъствие в социалните мрежи, пресконференции и интервюта, личен профил и т.н.
 2. Свобода на PR и договорните ангажименти.

IХ. Копродуциране в театъра.

1.Продуциране и копродуциране. Необходимостта от копродуциране.

2.Видове копродуциране.

3.Договори за копродуциране - дялове, проценти, плащания, PR и реклама, разпространение.

4.Участието на артиста в копродукция.

X.  Мениджмънт и развитие на партньорства, спонсорства и дейности свързани с :

- финансиращи организации

-    меценатски програми и фондове

-    социално-икономически

-    партньорства по идея

-    бартери

XI. Маркетингово планиране и позициониране в театъра. Специфика.

1.  Специфика на сценичния продукт и неговата себестойност.

 1. Позициониране на организацията - SWOT- анализ - силни и слаби страни на организацията.

3.  Базисният модел придобил популярност като моделът „4Р"и неговото развитие в динамично развиваща се среда на пазара.

4.  Цени и критерии за ценообразуване в театъра. Възвръщаемост на вложените средства.

 1. Организиране на продажбите и разпространението на театралната продукция - дистрибуционни канали.

6.  Развитие на зрителска аудитория. Посрещане в света на театъра.

ХП. Материална база и работна среда в театъра .

1.  Материална база и оборудване. Профилактика и поддръжка на средата.

 1. Специфика на терминологията на техническата база и оборудване. Краткотрайни и дълготрайни активи, амортизация и модернизация.
 2. Безопасни условия на труд. Изисквания - трудова медицина. Пожарно – аварийна безопасност. Вътрешни правила и инструкции.
 3. Етичен кодекс и неговото прилагане в организацията.

5.  Управление на рисковете - риск регистър.

ХШ. Фестивалите като феномен в сценичните изкуства.

1.  История на фестивалите през XX век и годините на прехода (през 90 - те).

 1. Същност и структура на театралният фестивал. Организационна структура и дейности.

3 .Видове фестивали - местни , регионални, национални, международни. Естетика - видове и жанрове.

 1. Административно - правни изисквания по създаването  и дейности на фестивалите.

5. Участието на държавата (местните власти) в организацията и подкрепата на фестивали и събития от сходен характер.

 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

BIBLIOGRAPHY

1.Върбанова,    Л., Спонсорство и дарителство в изкуствата, УИ -"Стопанство", С., 1997.

2.Попйорданов, И. Чолаков, Г. Професия продуцент; С., 1993

3.Дракър, П. Мениджмънт-предизвикателствата през XXI век, С., 2000

4.Дракър, П. Управление на организациите с идеална цел. С., 1997

5.Дракър, П. Мениджмънт на бъдещето. Варна., 1997

6.Върбанова,    Л. Томова, Б. Пазарът на сценични изкуства - В: Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера. С., 2000

7.Върбанова, Л. Управление в изкуствата. С., 1998

8.Томова, Б. Изкуство и пазар. С., 2003

9.Саракинов, Г. Авторското право и сродните му права в България. С., 1995

10.Костова, С., Петров, И. Продаване и управление на продажбите. С., изд. Тракия

11.Люис, Г. Печелившото ценообразуване. С., 2003, изд. Кабри

15. Фридман, Д.Д. Теория на цените. С., 1993, изд. Хр. Ботев

16. Върбанова, Томова, Пазарът на сценичните изкуства в

"Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера" ред. Делчева, УИ Стопанство, С„ 2000.

17.Котлър,    Ф., А. Андреасен. "Стратегически маркетинг за нестопанските организации". С.,"Класика и стил", 2005

18. Котлър,   Ф.,3а маркетинга. Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. . С.,"Класика и стил", 2000

Полезни сайтове

Useful websites

Varbanova, Lidia. Financing cultural practices in South East Europe. A cultural policy paper commissioned by Policies for Culture, 2003. http://www.policiesforculture.org/PfC_LVarbanova_FinancingSEE.pdf

Международна федерация на Съветите по изкуствата и културните агенции. Богат източник на информация за сравнителни изследвания.(http://www.ifacca.org)

ЮНЕСКО. Специален интерес представлява разделът за културни политики, (http: // www. unesco.org / culture/)