ДИСЦИПЛИНИ

Театърът на актьора-аниматор

Преподаватели: преп. Христо Станчев

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Театърът на актьора-аниматор

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 1 семестър

ОБЩ ХОРАРИУМ: 60 часа 

ФОРМА НА КОНТРОЛ:  изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 3

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: преп. Христо Станчев

ПРЕПОДАВАТЕЛ: преп. Христо Станчев

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Анотация:

Тук думата анимация ще се използвана като латинското animātiō, „оживявам“; от animō  („оживявам“ или „давам живот“) + -ātiō („действие“).

 Курса има за цел да разгледа въпросът за оживяване, вдъхване на живот на пространството, аудиторията и тялото.  Приоритетна цел в обучението, ще бъде въображението и не точно то, а това което го отключва и го кара да се задейства.  Ще се правят опити, упражнения и експерименти по посока отключване на живото творческо въображение, анализирайки някои от системите и методите на известни творци, педагози и теоретици в театъра, театрални постановки и събития. Актьорът, ще е поставен в центъра, като провокатор и  неразделна част от анимационния процес.

 

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

Форма, в която ще бъдат представени постиженията: 

Процедури за оценяване постиженията на студентите: