ДИСЦИПЛИНИ

История на философията

Преподаватели: проф. д-р Спаска Зафирова

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: История на философията

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:  Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ:  І

ОБЩ ХОРАРИУМ: 60 часа

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 2 часа седмично

ФОРМА НА КОНТРОЛ:  Изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ:  4

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: проф. д-р Спаска Зафирова

ПРЕПОДАВАТЕЛ: проф. д-р Спаска Зафирова

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

АНОТАЦИЯ:

  

            Теоретична общообразователна  дисциплина.

            Подготовка: запознаване  на студентите с основните тенденции в развитието на мисленето и културата през вековете от човешката история.

 

         Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

 

            Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията:

 

            Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студента: