ДИСЦИПЛИНИ

Работа с логопед

Преподаватели: преп. Илиана Измирлиева

Работа с Логопед – терапевтична дисциплина. Курсът е разпределен в 6 модула с продължителност 135 академични часа, носи 5 кредита.


Подготовка: преодоляване на специфичните нарушения в учленяването на говорните ЗВУКОВЕ и плавността на речта,постигане на прецизна артикулация на звуковете в срички,думи и текст.


Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

Форми, в които ще бъдат демонстрирани: Индивидуални и групови изпълнения пред публика в участие по драматическо изкуство.

 

Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студента:
Практически изпит, в който се оценява цялостната работа през учебната година чрез постигнатата гласово-говорна сръчност в разработена роля.

 

 


 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: РАБОТА С ЛОГОПЕД


ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър
КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 6 модула
ОБЩ ХОРАРИУМ: 135 академични часа на модул
Аудиторна заетост: 135 часа
Извънаудиторна заетост: 0
ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит
ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 5
АВТОР НА ПРОГРАМАТА: Илиана Измирлиева
ПРЕПОДАВАТЕЛ: Илиана Измирлиева


АНОТАЦИЯ:
 
I КУРС: ОСНОВНА ЦЕЛ: Преодоляване специфичните нарушения в
учленяването на говорните звукове и темпа на речта.Придобиване на
умения за качествено генериране на звуковете и постигане на правилна
артикулация в съответствие с фонетичните норми на българския език.


1-ви СЕМЕСТЪР:
ОСНОВНА ТЕМА: Придобиване на теоретични знания свързани с
устройството и функциите на гласово-говорния апарат.Постановка на
звуковете.
ОСНОВНА ЦЕЛ: Правилно поставяне на изопачените говорни звукове.
 

 

 

УЧЕБНИ ТЕМИ:
1. Активни и пасивни говорни органи.
2. Физиологично и фонационно дишане.
3. Фонематична характеристика на звуковете и класификация по място и начин на учленение.
4. Постановка  на звуковете.
5. Автоматизация на звуковете в срички и в думи.

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: Артикулационни и дихателни упражнения.Работа  по автоматизация на изопачените звукове в права, обратна , струпана сричка и в думи.


2-ри СЕМЕСТЪР:

ОСНОВНА ТЕМА: Автоматизация  на изопачените  говорни звукове в свързан текст/мерена реч и проза/.Постигане на прецизна артикулация на звуковете и нормализиране темпа на речта,в случай че е нарушен.

1.Стабилизиране на усвоената правилна артикулационна поза в изречения и скороговорки,с лексикален материал включващ изопачения звук във всички позиции.
2.Автоматизация на изопачените звукове в по –дълги текстове/мерена реч и проза/ с цел поставеният звук да се реализира като фонема в максимален брой лингвистични единици , което да доведе до неговата автоматизация.
3.Осъществяване на строг самоконтрол от страна на студента върху собствената речева продукция /по време на занятията и в ежедневния говор/ и контрол върху говора на останалите студенти в групово занятие.

ИЗПИТ:
При успешно взет изпит студентът получава: 5  кредита.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Л.С. Волкова,Логопедия, Москва, 1989
2. В.Боянова,В.Матанов,Д.Досков,Логопедия и фониатрия,София,1999
3. Цв.Ценова,Терапия на артикулационните нарушения,София , 2001
4. Цв.Ценова,Основи на логопедията,София , 2008
5. Данка Щерева,Говорна техника и комуникативно-тренингови модели,София,2010;
6. Л.И.Белякова,Е.А. Дьякова,Логопедия заикание,Эксмопресс,2001
7. М.Горанова,Основи на гласово-говорното развитие,София,2003
8. Д.Георгиева,Избрани методи на корекция на заекването,Благоевград,1996
9. С.Е.Большакова,Речевые    нарушения     у    взрослых    и    их преодоление,Москва,2002
10. М.А. Поварова,Коррекция заикания в играх и тренингах,Санкт Петербург,2001
11. С.Пенчева,Когнитивна невропсихология,София,2000
12. Ф.К.Колобов,Дыхание по Бутейко,Москва,2003
13. Д.Георгиева,Гласови нарушения ,Благоевград,2009
14. Е.В.Новикова,Зондовый    массаж:коррекция звукопроизношения,Москва,2008
15. Росица Йосифова,Движение и език,София,2012.