ДИСЦИПЛИНИ

Работа на актьора с микрофон и камера за телевизия и кино

Преподаватели: ст. преп. Митко Тодоров

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Работа на актьора с микрофон и камера за телевизия и кино

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ:  1 семестър

ОБЩ ХОРАРИУМ: 45 часа

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 3

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: ст. преп. Митко Тодоров

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ст. преп. Митко Тодоров

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Анотация:

Специализираща  дисциплина.       

            Подготовка: запознаване с начините на реализиране на звука (запис и възпроизвеждане на говор) чрез съвременните аудио и аудиовизуални системи .

 

            Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

 

            Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията: в семинарен дух, чрез беседа със студентите, при тяхно активно участие се извеждат аспектите на актьорското изкуство пред камерата.

 

            Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студента: