ДИСЦИПЛИНИ

Микрофонна техника, работа на актьора с микрофон за телевизия и кино.

Преподаватели: ПРЕП. КРАСИМИР КУЦУПАРОВ

Работа на актьора с микрофон пред телевизионна и кино камера - специализираща дисциплина с практическа насоченост. Курсът е с продължителност 45 академични часа, разпределени в 1 модул носи 1 кредит.

Подготовка: запознаване с различните пространствено-времеви характеристики, специфичната условност, в резултат от които се пораждат и особеностите на изкуството на киноактьора. Усвояване знания и умения за работа с микрофон на сцена, в дублажно студио и радиопредавания.

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията – в семинарен дух, чрез беседа със студентите, при тяхното активно участие се извеждат аспектите на актьорското изкуство пред камерата.

Процедуриза поставяне на оценка върху постиженията на студента: