ДИСЦИПЛИНИ

Психология на личността и психотренинг

Преподаватели: ст.преп. Цветелина Господинова

Психология на личността и психотренингизбираема общообразователна дисциплина с практическа насоченост. Курсът е с продължителност 180 академични часа, разпределени в 6 модула и носи 7 кредита.

Подготовка: съвременни течения и тенденции в модерната психология. Теория за интерпретация на сънищата. Изграждане на личността; постигане на автономност и на социално-психологически умения за творческа работа в екип.

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

Форма, в която ще бъдат демонстрирани резултатите:

Процедура за поставяне на оценка върху постиженията на студента – колоквиум и годишен изпит, включващи: