ДИСЦИПЛИНИ

Психология на личността и психотренинг

Преподаватели: ст. преп. Цветелина Господинова

 

                  У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Психология на личността и психотренинг

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 6 модула по 30 часа на семестър

ОБЩ ХОРАРИУМ: 180 часа

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 2 часа седмично

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 12

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: ст. преп. Цветелина Господинова

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ст. преп. Цветелина Господинова 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

АНОТАЦИЯ:

Психология на личността и психотренинг е избираема общообразователна дисциплина с практическа насоченост. В курсът се разглеждат теории за човешкото развитие и развитие на ролите, през метода на Психодрамата и Психоанализата. Посредством практическите занимания студентите придобиват умения за собствен анализ и анализ на сцени от различен контекст. Имат разбиране за груповите процеси, междуличностните отношения, за психологическите, психо-социалните, социо-културните ролите.

 

Основна общообразователна  дисциплина.

 

Подготовка: съвременни течения и тенденции в модерната психология. Теория за интерпретация на сънищата. Изграждане на личността, постигане на автономност и на социално-психологически умения за творческа работа в екип.

 

            Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

 

            Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията:

 

            Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студента: