ДИСЦИПЛИНИ

Музикална теория Ритмика

Преподаватели: ст. преп. Йосиф Герджиков

Музикална теория, ритмика – специализираща дисциплина с практико-теоретична насоченост. Курсът е с продължителност 120 академични часа разпределени в 6 модула и носи 5 кредита.

Подготовка: музикална интонация, ритмика и музикална памет, цел достигане на професионално ниво на владеене на тези компоненти.

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията:

Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студента: