ДИСЦИПЛИНИ

Музикална теория. Ритмика

Преподаватели: ст. преп. Йосиф Герджиков

 У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А


 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Музикално обучение. Ритмика

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 6 семестъра

ОБЩ ХОРАРИУМ: 180 часа

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 2 часа седмично

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 12

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: ст. преп. Йосиф Герджиков

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ст. преп. Йосиф Герджиков

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

АНОТАЦИЯ:

Практическа дисциплина.

            Подготовка: музикална интонация, ритмика и музикална памет, с цел да се достигне професионално ниво на владеене на тези компоненти. 

           Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

  • владеене на  разнообразни и усложнени ритмически модели;
  • владеене на координацията на музикалните, пластическите и актьорските компоненти.

            Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията:

  • ансамблови, групови и индивидуални занимания за овладяване на ритмически и интонационни трудности;
  • хорови и солови откъси от мюзикли.

            Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студента:

  • текуща семестриална оценка;
  • колоквиум;
  • изпит пред публика за учебната година.