ДИСЦИПЛИНИ

Сценография грим, костюми

Преподаватели: проф. д-р Мария Блажева

Сценография, грим, костюми - задължителна специализираща дисциплина с практическа насоченост. Курсът е с продължителност 60 академични часа, разпределени в 2 модула, и носи 4 кредита.


Подготовка: ролята на сценографското оформление в спектакъла. Гримът и костюмът като част от изграждане на образа. Навици за активно отношение към материалната среда на сцената. Теоретични знания в исторически план.

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани – степен на овладяване на изучавания в течение на курса материал.


Форма, в която ще бъдат представени постиженията:

Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студентите: