ДИСЦИПЛИНИ

Основи в историята на изобразителните изкуства

Преподаватели: ст. преп. Аделина Филева

  У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Основи в историята на изобразителните изкуства 

 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: четири семестъра

ОБЩ ХОРАРИУМ: 120 часа

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 8

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: ст. преп. Аделина Филева

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ст. преп. Аделина Филева

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

АНОТАЦИЯ:

Предметът „История на изобразителните изкуства“ заема важна допълваща функция в общата програма. В двугодишния курс по История на изобразителните изкуства от програмата на Театрален колеж „Любен Гройс“  основната задача е не само да се запознаят с история на изкуството и да получи достатъчен общ поглед върху изобразителните изкуства, но и да се провокира траен интерес върху изобразителните изкуства. Курсът следва хронологично събитията през основните периоди на изкуствата, като обръща внимание и акцентира върху личности, произведения и събития, емблематични за тях.

Целта на образователния курс е да се развият естетически интереси, познания и умението да се анализират и осмислят изразните средства на друг вид изкуство, които да подпомогнат и обогатят бъдещото професионално развитие на актьора.

 

            Теоретична специализираща  дисциплина.

            Подготовка: разширяване на естетическите интереси, познанията и уменията да се анализират и осмислят изразните средства на друг вид изкуства.

            Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

            Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията: индивидуален изпит по предварително обявен конспект.

             Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студента: семестриална оценка на база овладян материал и показани способности за бързо и точно боравене с подходяща литература, справочници, комбинативно мислене, логични съпоставки.- колоквиум и годишен изпит.