ДИСЦИПЛИНИ

Основи в историята на изобразителните изкуства

Преподаватели: ст.преп. Аделина Филева

Основи в историята на изобразителните изкуства – задължителна специализираща дисциплина с теоретична насоченост. Курсът е с продължителност 90 академични часа разпределени в 4 модула и носи 4 кредита.

 
Подготовка: разширяване на естествените интереси, познанията и уменията за анализ и осмисляне изразните средства на друг вид изкуства.

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

  • способност за ориентиране в различните периоди от историята на изкуствата;

  • умения за словесно интерпретиране на специфичните изразни средства, с които разполагат пластичните изкуства;

  • познания за световните и българските имена и паметници на изкуството.

Форма, в която ще бъдат демонстрирани резултатите – дискусии и тестове с цел проверка на умението за бързо боравене с подходяща литература, справочници; комбинативното мислене и логични съпоставки.

Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студентите – текуща семестриална оценка – колоквиум и годишен писмен или устен изпит.