ДИСЦИПЛИНИ

Театър и литература

Преподаватели: доц. д-р Елка Трайкова, доц. д-р Радостин Русев, доц. Юрий Дачев, д-р Елизария Рускова

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Театър и литература

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 6 семестъра, 6 модула

ОБЩ ХОРАРИУМ: 180 часа

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 2 часа седмично

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 14

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: доц. д-р Елка Трайкова

                              доц. д-р Радостин Русев

                              доц. Юрий Дачев

                              д-р Елизария Рускова

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Анотация:  

  Теоретична специализираща  дисциплина.       

 

  Подготовка: запознаване с мястото на театъра в културата на дадена епоха, със специфичните взаимоотношения ,,театър-зрител” в различни периоди от историята на театъра, с мястото на човека на изкуството в променящите се обществени йерархии, с образа на театралното изкуство и на хората на театъра в други изкуства: литература, кино, телевизия и др. 

  Учебни резултати, които ще бъдат оценявани: асоциативната способност на обучаващите се при разнопосочни провокации да възприемат конкретния театрален факт в по-мащабен културен контекст.

 

  Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията:

 

   Процедури за оценяване на постиженията на студента: