ДИСЦИПЛИНИ

Театър и литература

Преподаватели: проф. д-р Анна Топалджикова, д-р Ани Васева, д-р Елизария Рускова

Театър и литература – задължителна специализираща дисциплина с теоретична насоченост. Курсът е с продължителност 210 академични часа, разпределени в 6 модула, и носи 8 кредита.


Подготовка:запознаване с мястото на театъра в културата на дадена епоха; със специфичните взаимоотношения „театър – зрител” в различните периоди от историята на театъра; с мястото на човека на изкуството в променящите се обществени йерархии; с образа на театралното изкуство и на хората на театъра в другите изкуства – литература, кино, телевизия и др.

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани – асоциативната способност на обучаващите се при разнопосочни провокации да възприемат конкретния театрален факт в по-мащабен културен контекст.


Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията:

Процедури за поставяне на оценка – колоквиум и годишен изпит.