ДИСЦИПЛИНИ

Сценичен бой. Фехтовка

Преподаватели: ст. преп. Михаил Бойков

                  У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Сценичен бой. Фехтовка

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: Три семестъра

ОБЩ ХОРАРИУМ: 90 часа

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 2 часа седмично

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 5 кредита

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: ст. преп. Михаил Бойков

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ст. преп. Михаил Бойков

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

АНОТАЦИЯ:

  

        Практическа  специализираща  дисциплина.        

            Подготовка: усвояване на богат арсенал от фехтовални умения, които позволяват обогатяването на гамата от изразни средства, с които се борави на сцената.

 

       Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

       Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията:

 

         Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студента: