ДИСЦИПЛИНИ

Музикално обучение Вокал

Преподаватели: ст. преп. Йосиф Герджиков

Музикално обучение, Вокал – е задължителна, специализираща дисциплина с практическа насоченост. Курсът е разпределен в 6 модула с продължителност 120 академични часа и носи 5 кредита.

Подготовка: вокална подготовка, насочена към разкриване на богата палитра от качества и нюанси на всеки глас, които са в състояние да обслужват всички типологични характеристики в театралните жанрове с широко присъствие на музикални елементи.

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:


Форма, в която ще бъдат представяни постиженията:


Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студентите:

текуща семестриална оценка – колоквиум
изпит пред публика – годишен изпит.