ДИСЦИПЛИНИ

Музикално обучение. Вокал

Преподаватели: ст. преп. Йосиф Герджиков

             У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А


 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Музикално обучение. Вокал

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 6 семестъра

ОБЩ ХОРАРИУМ: 150 часа

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 2 часа седмично

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 12

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: ст. преп. Йосиф Герджиков

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ст. преп. Йосиф Герджиков

----------------------------------------------------------------------------------------------

   

   АНОТАЦИЯ:

   Практическа специализираща  дисциплина.

   Подготовка: вокална подготовка, насочена към разкриване на богата палитра от качества и нюанси на всеки глас, които са в състояние да обслужват всички типологични характеристики в театралните жанрове с широко присъствие на музикални елементи.

 

   Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

 

   Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията:

 

   Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студента: