ДИСЦИПЛИНИ

Съвременни танцови техники

Преподаватели: ст. преп. Йоана Йорданова- Сойка

Съвременни танцови техники – задължителна, специализираща дисциплина с практическа насоченост. Курсът е разпределен в 6 модула с продължителност 120 академични часа и носи 5 кредита.

Подготовка: практическо овладяване на техниката на класическия и модерния танц, както и на джаз танца; развива импровизационните способности на базата на постигнатите умения. Усъвършенстване на двигателните способности и умения за изразяване чрез движение.

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията:

Критерии за поставяне на оценка:

Процедури за поставяне на оценка – семестриален колоквиум и годишен изпит.