ДИСЦИПЛИНИ

Съвременни танцови техники

Преподаватели: ст. преп. Петя Мукова, ст. преп. Марион Дърова

У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Съвременни танцови техники

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 6 семестъра

ОБЩ ХОРАРИУМ: 180 часа

Аудиторна заетост: 2 часа седмично

ФОРМА НА КОНТРОЛ: Семестриален и годишен изпит

ОБЩ ОБЕМ НА КРЕДИТИ: 12

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: ст. преп. Петя Мукова

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ст. преп. Петя Мукова

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

АНОТАЦИЯ:

Основна специализираща художествена дисциплина.

 

Подготовка: практическо овладяване на техниката на класическия и модерен танц, както и на джаз танца; развива импровизационните способности на базата на постигнатите умения. Усъвършенстване на двигетелните способности и умения за изразяване чрез движение.

 

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

 
Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията

 

Процедури за поставяне на оценка: