ДИСЦИПЛИНИ

Сценична реч

Преподаватели: доц. д-р Арсения Иванова

Сценична реч – задължителна, основна специализираща дисциплина. Курсът е разпределен в 6 модула с продължителност 240 академични часа и носи 9 кредита.

Подготовка: най добрите индивидуални качества на гласа да се преобразуват в професионална гласово-говорна сръчност, която превръща говора на актьора в изкуство на словото.

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

Форми, в които ще бъдат демонстрирани:

Процедури за поставяне на оценка – колоквиум, годишен изпит и държавен изпит.