ДИСЦИПЛИНИ

Сценична реч

Преподаватели: доц. д-р Арсения Иванова

 

                  У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Сценична реч

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: шест семестъра

ОБЩ ХОРАРИУМ: 225 часа

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 18

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: доц. д-р Арсения Иванова

ПРЕПОДАВАТЕЛ: доц. д-р Арсения Иванова

........................................................................................................................

 

  АНОТАЦИЯ:

  Гласът на човека – това е неговата автобиография. Гласът – това е звук, и тембър, и дълбочина. Звучащото слово – това съм “АЗ”, такъв, какъвто ме е създала природата, обкръжаващата действителност и желанието ми за усъвършенстване.

 

  Основна специализираща художествена дисциплина, по която се полага Държавен изпит.

 

  Подготовка: най-добрите индивидуални качества на гласа да се преобразуват в професионална гласово-говорна сръчност, която превръща говора на актьора в изкуство на словото.

 

  Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

 

  Форми, в които ще бъдат демонстрирани: